Vápenka - křižovatka

  • Paleontologie
  • Geologie

Podloží: Křída
Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
Katastrální území: Stárkov
Obec: Stárkov
GPS: 50°32’35.035”N, 16°7’52.425”E

V profilu jsou v jeho nejnižší části odkryty jemnozrnné až středně zrnité šedé prachovce s příměsí glaukonitu a slínité pískovce se závalky bitumenu a pyritu. Jsou prostoupené šmouhovitou texturou a hojnými biogénními texturami (říká se jim proto fukoidové pískovce). Ve vyšší části je prostupuje glaukonitická poloha s hojnou křídovou mořskou faunou. Jde především o druhy rodů Ostrea, Pecten a Lima, také Inoceramus a další, vyskytují se rovněž stopy po rostlinném materiálu. Tyto vrstvy jsou příslušné do nejnižšího křídového období cenomanu.

Asi 1 metr nad touto polohou výskyt bohaté mořské fauny zcela a náhle mizí. Pískovce cenomanu jsou v další (vyšší) vrstvě vystřídané jílovitými prachovci a ještě výše také pevnými spongilitickými glaukonitickými slínovci s polohami četných rohovců (silicitů). Obě tyto vrstvy již patří ke spodnímu turonu, dalšímu období křídové éry a křídové sedimentace.

Význam této i na výskyt různých křídových hornin bohaté lokality však spočívá především v tom, že zdejší geologický profil zachycuje významnou globální událost v druhohorním období křídy, a to vymření organizmů při hranici cenoman – turon. Tato událost je porovnatelná s daleko známějším vymíráním organizmů na konci křídy (na hranici křída – terciér), kdy došlo k vymření všech velkých plazů pravděpodobně následkem střetu Země s nějakým kosmickým tělesem.

Po stránce geologické i paleontologické je tato lokalita významná i nad rámec Broumovska a proto by si zasluhovala pozornost, další výzkum a rovněž i ochranu a péči. Odbornými prověrkami byla vždy doporučována nejen k územní ochraně, ale také k osvětovému využívání. Je z těchto důvodů i vhodná ke studijním a exkurzním účelům, je proto i významnou lokalitou geoturistiky.

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří KopeckýZpět na seznam geologických lokalit >

Celkový pohled na odkryv několika druhů křídových hornin, významných svojí polohou na rozhraní cenoman – turon, s paleontologickými doklady ekologické katastrofy v této části období křídy. <br />

Celkový pohled na odkryv několika druhů křídových hornin, významných svojí polohou na rozhraní cenoman – turon, s paleontologickými doklady ekologické katastrofy v této části období křídy.

Detailní záběr na stěnu v místě jejího největšího převýšení. Jako zde, tak i na ostatních částech odkryvu je lokalita hustě zarostlá listnatým náletem.<br />

Detailní záběr na stěnu v místě jejího největšího převýšení. Jako zde, tak i na ostatních částech odkryvu je lokalita hustě zarostlá listnatým náletem.

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

Okolo Broumova
19.8. 2017

Nové: fotky ze závodu 2017 1/2 maraton skvělého cyklistického závodu pro jednotli...
Více informací

Za prameny Geoparku Broumovsko
4.6. 2017

Neděle 4. 6. 2017 / 8:00 – 19:00  Sraz v 7:38 hodin v Teplicích nad Metují - zastávka Skály
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...