Za Königovou továrnou

  • Geomorfologie

Podloží: Křída
Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
Katastrální území: Police nad Metují
Obec: Police nad Metují
GPS: 50°31'23.185"N, 16°13'6.601"E

Po obou svazích údolí Ledhujky se v úseku mezi Policí nad Metují a Velkými Petrovicemi nachází řada přirozených i umělých odkryvů v křídových horninách slínovců z období středního turonu. Z přírodovědného hlediska nejvyšší hodnotu mají především přírodní výchozy, které vedle geologického, mineralogického a paleontologického aspektu mají ještě  značnou hodnotu i v uplatnění široké škály pseudokrasové modelace (často nejen povrchové, ale i vhloubené, na přechodu k formám podzemním). V tomto směru jsou v daném úseku údolí Ledhujky dvě mimořádně hodnotné lokality : U chaloupky a popisovaná lokalita Za Königovou továrnou. Ta se v délce necelého 0,5 km táhne za budovami dnešní výrobny Merkuru (dřívější Königova továrna) až po úsek za objekty nad soutokem Ledhujky s Metují.

Obnažený horninový výchoz těchto srubů je při úpatí tvořený polohou pevných písčitých vápenců s konkrecemi a blokovým rozpadem, v jejich nadloží je větší část profilu tvořena rozpadavými vápnitými pískovci a jílovci. Na jejich povrchu vlivem selektivního rozvětrávání probíhá velmi zajímavá tvorba povrchové i vhloubené pseudokrasové modelace. Korozním i erozním rozšiřováním svislých puklin zde vznikly i drobné jeskynní formy. Pro svoji ojedinělost v prostředí slínovcových hornin jsou zařazeny i do místního registru speleologických objektů. Vápnité horniny rovněž obsahují i paleontologické nálezy zbytků mořských živočichů z období křídy.

Hodnota lokality je navíc umocněna ještě i specifickou rostlinnou skladbou vázanou na vápnité skalní výchozy a rovněž na oproti širšímu okolí poměrně vlhký a chladný mikroklimat v jejich severní expozici. Aspekty neživé přírody jsou však její nejdůležitější hodnotou, rovněž i její vhodnost k osvětovému (studijnímu a exkurznímu) využívání.

 

Z archivního materiálu vypracoval : Jiří KopeckýZpět na seznam geologických lokalit >

Snímek dokumentuje charakter lokality s řadou oddělených skalních srubů, jejichž čela jsou na úpatí zahloubena zářezem způsobeným erozní činností říčky Ledhujky. Stropní část úpatního výklenku je tvořena svisle načleněnou vrstvou spongilitických vápenců. <br />

Snímek dokumentuje charakter lokality s řadou oddělených skalních srubů, jejichž čela jsou na úpatí zahloubena zářezem způsobeným erozní činností říčky Ledhujky. Stropní část úpatního výklenku je tvořena svisle načleněnou vrstvou spongilitických vápenců.

Detailní pohled na jeden ze skalních srubů s patrnými formami selektivního zvětrávání lehce rozpadavých vápnitých pískovců a prachovců, s přechodem do vhloubených forem pseudokrasové modelace.<br />

Detailní pohled na jeden ze skalních srubů s patrnými formami selektivního zvětrávání lehce rozpadavých vápnitých pískovců a prachovců, s přechodem do vhloubených forem pseudokrasové modelace.

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

ArtCafé open air - KAREL PLÍHAL - Pod dubem
17.8. 2018

Pátek 17.8.2018 od 20:00 Klášterní zahrada, Klášter Broumov   Jediný letní koncer...
Více informací

Okolo Broumova
19.8. 2017

Nové: fotky ze závodu 2017 1/2 maraton skvělého cyklistického závodu pro jednotli...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...