Přírodní
lokality
Broumovska

Pískovcové sloupky u České Metuje

Pískovcové sloupky u České Metuje

V době druhohor se na území Vnitrosudetské pánve rozlévalo moře. Do něj ústily řeky, které s sebou přinášely různý materiál. Ten se postupně ve vrstvách usazoval na mořském dně. Díky obrovskému tlaku mořské vody do sebe usazená zrnka sedimentů zap...

Pod Klůčkem

Pod Klůčkem

Plocha paleontologického naleziště se nachází na mírně ukloněné ploše západního svahu dílčí kuesty východního pásma vnitřních kuest Polick&eac...

Dědek

Dědek

Skalní defilé na východě začíná výrazným, v základně širokým skalním srubem přímo u portálu železničního tunelu procházejícího p...

Pod klášterní zahradou

Pod klášterní zahradou

Horniny permu a triasu tvořící výplň Meziměstské vrchoviny na jejím povrchu vystupují od východu k  západu ve sledu od nejstarších po nejmladší : nejstar&scar...

Vysoký kámen

Vysoký kámen

I uprostřed této mohutné rozsedliny vystupuje několik různě vysokých a různě odkloněných opukových věží a skalních úštěpů. Dno je pokryto kamenitou sutí různé velikosti a...

Hejda

Hejda

V krajině výrazný stolový pahorek Hejdy společně se sousedními vrchy Ostaš a Kočičí skály se nachází ve středu Polické pánve. Seskupení těchto původně souvisl&yacu...

Mořská transgrese

Mořská transgrese

V několika vrstvách jsou ve skalní stěně malého lomu uloženy stopy několika geologických období. Zřetelně zde lze vidět stopy svrchokřídového zaplavení souše mořem. V příro...

Kryštofovy kameny

Kryštofovy kameny

Hřeben Jestřebích hor při západním okraji Broumovské vrchoviny je protáhlý ve směru SZ-JV v délce asi 25 kilometrů, tvořený sedimentárními horninami prvohorního, karbonsk...

Šedá niva

Šedá niva

Rovinatější část Broumovské kotliny mezi úpatím vulkanických Javořích hor a údolím řeky Stěnavy je tvořena sedimenty olivětínských a martinkovických vrstev ...

Poradní skála

Poradní skála

Výrazné skalní výchozy lemují levý břeh řeky Metuje zhruba 1 km jihovýchodně od obce Maršov. Údolí je příkře zaříznuté do strukturní plošiny P...

U chaloupky

U chaloupky

Skalní sruby výrazně vystupující nad levým nárazovým břehem říčky Ledhujky mezi Policí nad Metují a Velkými Petrovicemi ( poblíž městské ČOV) jsou přeru&sca...

Petrovice - u mostu

Petrovice - u mostu

Skalní výchoz se nalézá při úpatí ostrohu pískovcové strukturní plošiny Žděřiny v místě propojení dvou údolí při soutoku řeky Metuje a říčky L...

Čertova skála

Čertova skála

Skála je převážně tvořena tence vrstevnatými pískovci mořského cenomanu. Při úpatí je skalní masív nejprve tvořen jen asi 0,5 metru mocnou polohou pískovce s četnými limo...

Kozínek

Kozínek

Skalní výchozy vystupují po obou stranách těchto údolí, často v lineárních výškových úrovních. Obnažené slínovcové masívy geolog...

Odkryv u mostu

Odkryv u mostu

Vystupující horniny jsou šedé prachovité slínovce nebo jemně písčité slínovce s konkrecemi vápenců a šedé vápnité spongilitické prachovce s po...

Lom Kalabon

Lom Kalabon

Lom poskytoval velmi kvalitní a pevné kamenivo, které z obvyklých typů hornin používaných pro výrobu drceného kameniva vynikalo svými užitkovými vlastnostmi. Zdejší...

Baba

Baba

Přirozený skalní výchoz na západní straně počíná v blízkosti mostu přes řeku a končí na východě při prudkém pravoúhlém ohbí řeky. Skalní stěny...

Vlčinec

Vlčinec

Strukturní plošina je součástí Polické pánve ve střední části Polické vrchoviny, která je tvořena slínovci, mořskými sedimenty z období svrchní kř&ia...

Stěnky pod Maršovem

Stěnky pod Maršovem

Odkryv se nachází zhruba v polovině délky romantického Maršovského údolí mezi Velkými Petrovicemi a Maršovem, v protiproudním směru od lávky přes Metuji po kter&ea...

Na Splachově

Na Splachově

Polický zlom probíhající středem Polické vrchoviny ve směru SZ-JV, výrazně odděluje pásmo obvodových kuest od centrální opukové strukturní plošiny. Do jej&i...

Lom ve Žďáře

Lom ve Žďáře

Lůmek s úrovní základny přibližně ve výši silnice se nachází v levém svahu údolí nad tokem Pěkovského potoka (místně zvaného také Dunajka). Má...

Nad příkopy

Nad příkopy

Celý skalní profil vyhlíží jako celistvý masív, obnažené martinkovické vrstvy usazené v geologickém období spodního permu (označeného jako autun) jsou v&sca...

Klášterní stěna

Klášterní stěna

Profil horninového masívu je složen v typickém a charakteristickém zastoupení pro sled v martinkovických vrstvách, v hustě laminovaných a tenkých vrstvách jílovitý...

Pod hradbami

Pod hradbami

Na vysokém skalním ostrohu sevřeném mezi údolí řeky Stěnavy a údolí Hejtmánkovického potoka bylo v polovině 13. století založeno město Broumov, později po obvodu obehnané...

Ráj II.

Ráj II.

Geologicky, paleontologicky i geomorfologicky hodnotnou částí výchozu je především samotný konec terénního ostrohu mezi údolím Stěnavy a pravobřežním příkře zař&ia...

Hynčický lom

Hynčický lom

Vlivem pokračujících poklesů tektonického vývoje sedimentačního prostoru vnitrosudetské pánve v době počátků sedimentace broumovského souvrství (noworudských vrstev) zapo...

Permská stěna

Permská stěna

Olivětínské vrstvy jsou střední částí broumovského souvrství spodního permu (autun) a jsou jeho nejpestřejší jednotkou, horninově velmi četnou a proměnnou charakterem i miner&aa...

Ve stržích

Ve stržích

Téměř celý profil skalního odkryvu je tvořený červenohnědě zbarvenými aleuropelity (prachovitými jílovci a jílovitými prachovci) s karbonátovými hlízami (tvořen&ya...

Alpská víska - lom

Alpská víska - lom

Podložní hrubé pískovce mají příměs valounů křemene, kvarcitu, ryolitů i krystalických břidlic, mají karbonátový (vápnitý) nebo hematitový (železitý) tmel a...

Heřmánkovické údolí

Heřmánkovické údolí

Těleso kamenného proudu začíná při jižním úpatí Čertova vrchu a táhne se v délce převyšující 1 km hlavní zdrojnicí Heřmánkovického potoka, kon...

Mufloní skála

Mufloní skála

Permské vulkanity je možno dělit do dvou hlavních skupin, na kyselé horniny ryolitoidy (ryolity a ryolitová pyroklastika – ignimbrity a tufy) a na až bazické horniny souhrnně označované melafyry. Sit...

Vápenka - křižovatka

Vápenka - křižovatka

V profilu jsou v jeho nejnižší části odkryty jemnozrnné až středně zrnité šedé prachovce s příměsí glaukonitu a slínité pískovce se závalky bitumenu a pyrit...

Bulty u Šléglu

Bulty u Šléglu

V intenzivně kultivovaných a především strojově obdělávaných zemědělských plochách je jen výjimečně možné setkat se s půdními nebo zemními tvary, které vznikaj&iac...

Bohdašín - písník

Bohdašín - písník

Lom se nachází při západní straně silnice z Bohdašína do Vernéřovic severně od železniční zastávky Bohdašín. Prostor lomu je současnou situací nadělen na dvě č&aac...

U Hadrovny

U Hadrovny

 V hluboce zaříznutém údolí Ledhujky mezi Policí nad Metují a Velkými Petrovicemi, u kterých Ledhujka vtéká do silnějšího toku řeky Metuje se nacház&ia...

Jetřichovský písník

Jetřichovský písník

Těžení pískovce jsou součástí bohdašínského souvrství ze spodní části triasu. Jsou středně až hrubě zrnité s příměsí valounů a značně rozpadavé. Obsa...

Za Königovou továrnou

Za Königovou továrnou

Po obou svazích údolí Ledhujky se v úseku mezi Policí nad Metují a Velkými Petrovicemi nachází řada přirozených i umělých odkryvů v křídových horniná...

Lom v Hlavňově

Lom v Hlavňově

Tyto pískovce patří do skupiny středních kvádrových pískovců řazených do středního turonu. Čelo této vrstvy kvádrových pískovců vytváří výrazn...

Stěnavský břeh

Stěnavský břeh

Většinou kolmá skalní stěny je při úpatí ve značné délce podříznutá erozním výklenkem vytvořeným výmolnou činností řeky. Erozní výklene...

Vižňov - u kostela

Vižňov - u kostela

Martinkovické vrstvy jsou nejmladším členem broumovského souvrství které dosahuje mocnosti až 1000 metrů. Nejsvrchnější člen souvrství se vyznačuje převahou jemnozrnných červeno...

Rožmitálský úvoz

Rožmitálský úvoz

V minulosti sem (na Schwarzbach) přes svah Plochého vrchu (428,9 m) z Broumova přicházela turisticky značená cesta, která poté překračovala (po dnes již zříceném mostě) potok a za zmíněn&yacu...

Lom Pasa

Lom Pasa

Písník a lom se nachází pod sedlem Pasa pod severním úpatím Honského Špičáku (652,2 m n.m., v Broumovských stěnách) při silnici Náchod - Broumov, 500 metrů ...

Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály

Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály

Říše skal a soutěsek jednoho z největších ostrovů skalní divočiny v srdci Evropy skrývá mnohá tajemství. Křišťálovým pokladem skal je voda. Po tisícilet&iac...

Ostaš - stůl s knihou pověstí uprostřed broumovské světnice

Ostaš - stůl s knihou pověstí uprostřed broumovské světnice

Ostaš je stolový vrch tyčící se cca 5 km severozápadně od Police nad Metují. Dosahuje výšky 700 m n. m. Velikost vrcholové plošiny je cca 500 x 400 m. Na východní ...

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

Za prameny Geoparku Broumovsko
4.6. 2017

Neděle 4. 6. 2017 / 8:00 – 19:00  Sraz v 7:38 hodin v Teplicích nad Metují - zastávka Skály
Více informací

ScienceCafé: Netopýři Broumovska
15.9. 2016

Přednáška z cyklu ScienceCafé Čtvrtek 15. září 2016 / 18:00 Sál Kreslírna, Klášter Broumov Mgr. Jiří Rejl již ně...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...