Přírodní
lokality
Broumovska

Pískovcové sloupky v České Metuji

Pískovcové sloupky v České Metuji

Rozpukaná vrstva usazených vápnitých pískovců v křídových slínovcích podléhala chemickému selektivnímu zvětrávání (tzv. krasovění) tak, že v ní prosakující povrchová voda rozpouštěla vápnité sloučeniny. Trhliny se postupně rozšiřovaly, až vznikly slo...
Pod Klůčkem

Pod Klůčkem

Lokalita, poskytující fosílie z křídového období středního turonu, je jednou z těch, na nichž je sezónně možný sběr paleontologického materiálu. Nejvhodnější dobou pro sběr druhohorních zkamenělin v úlomcích vápenatých hornin je období jarní a podzim...
Dědek

Dědek

Přirozený výchoz křídových opuk tvoří na jihovýchodním okraji obce Velké Petrovice rozsáhlé skalní defilé. Většina až 15 metrů vysokých skalních srubů a věží je po většinu roku ukryta v prudkém zalesněném svahu vzrostlým bukovým a smíšeným porostem. ...
Pod klášterní zahradou

Pod klášterní zahradou

Skalnatý ostroh, na kterém bylo již ve středověku založeno město Broumov, je tvořen masívem permských sedimentárních hornin martinkovických vrstev, představujících nejmladší útvar broumovského souvrství.

Částečně přírodní v&ya...

Vysoký kámen

Vysoký kámen

V malé vzdálenosti na severozápad od vyhlídky Vysoký kámen u Stárkova se nachází zdejší největší a geomorfologicky unikátní zajímavost. Ve svahu, ve směru souběžném s hřebenem, se zde široce otevírá přes 100 metrů dlouhá a více jak 20 metrů hluboká s...
Hejda

Hejda

Pískovcová strukturní plošina vytváří stolový pahorek, silně modelovaný zlomovými poruchami i kvádrovcovým rozpadem svrchních křemitých pískovců. Především ve východní části pahorku dostoupila modelace terénu do stadia skalního města při uplatnění vš...
Mořská transgrese

Mořská transgrese

V několika vrstvách jsou ve skalní stěně malého lomu uloženy stopy několika geologických období. Zřetelně zde lze vidět stopy svrchokřídového zaplavení souše mořem (transgrese). V přírodní památce jsou chráněna i rostlinná a živočišná společenstva př...
Kryštofovy kameny

Kryštofovy kameny

Lineární skupina skalních srubů v hřebenové partii Jestřebích hor je erozním zbytkem původně vyšší partie hřebene, tvořené karbonskými slepenci a arkózami. Skalní výchozy Kryštofových kamenů jsou známé výskytem araukaritů (zkamenělých kmenů dřevin z ...
Šedá niva

Šedá niva

Lokalita Šedá niva patří k řadě míst v podhůří Javořích hor, kde se ve zvětralinách sedimentárních permských hornin nacházejí druhotně usazené (splavené z vyšších poloh) horniny a minerály původem z výlevných vulkanických hornin.

Rovinatějš...

Poradní skála

Poradní skála

Nad nárazovým břehem zaklesnutého meandru řeky Metuje vystupuje řada skalních srubů, pilířů i izolovaných skalních věží. Petrograficky jde o silně vápnité pískovce až písčité vápence středního turonu s různým paleontologickým obsahem zbytků mořských ...
U chaloupky

U chaloupky

Lokalitu tvoří skalní výchozy křídových hornin středního turonu, které mají nejen pestřejší geologické složení, ale i velmi bohatou pseudokrasovou modelaci a také obsahují i širší škálu mořských fosilií z tohoto období svrchní křídy.

Skalní...

Petrovice - u mostu

Petrovice - u mostu

Původně přírodní skalní výchoz je při základně ještě uměle upraven do kolmé čelní stěny. Výchoz celkově dosahuje výšku až 8 metrů a délky téměř 50 metrů. Obnažené mořské sedimenty svrchní křídy tvoří opuky středního turonu složené ze světle šedých vá...
Čertova skála

Čertova skála

Osamocený skalní útvar vysoký přibližně 8 metrů s rozměry při úpatí 4,5 x 2 metry se nachází na okraji lesa na jihovýchodním ukončení hřbetu Klůček ve výšce cca 555 m n.m., necelých 500 metrů severozápadně od centra obce Suchý Důl. Izolovaná skalní v...
Kozínek

Kozínek

Lokalita Kozínek je rozložena v terénu o rozsahu přibližně 2 x 2 km při jihozápadním okraji Polické vrchoviny. Je situována do údolního zářezu řeky Metuje a říčky Židovka, od horních hran jejich svahů. V příkrých svazích obou hluboce zaříznutých údol...
Odkryv u mostu

Odkryv u mostu

Lokalita je umělým odkryvem opuk křídového stáří v levobřeží řeky Metuje při silnici z Police nad Metují do Hronova u mostu poblíž mlýna Kozínek. Starší část skalního odkryvu má severní expozici směrem k meandru řeky, novější část odkryvu se svým pro...
Lom Kalabon - Na Mýtě

Lom Kalabon - Na Mýtě

Velký opuštěný lom se skalní stěnou o výšce až přes 20 metrů je zahloubený ve směru k severozápadu do přilehlé vysoké opukové strukturní plošiny. Lom leží při silnici sestupující z obce Bezděkov nad Metují do údolí řeky Metuje k hotelu „Na Mýtě“. Je ...
Baba

Baba

Velký a výrazný křídový skalní výchoz, který je v přímé vazbě na západo-východní směr tektonické poruchy, která je společná i pro lokalitu Dědek. Lokalita Baba leží na levobřeží řeky Metuje a čelo jejího téměř 250 metrů dlouhého skalního defilé má se...
Vlčinec

Vlčinec

Ostroh rozsáhlé strukturní plošiny sevřený mezi hlubokým údolím Metuje a Pěkovského potoka asi 1 km západně od severního okraje Velkých Petrovic a 1,5 km jihovýchodně od Maršova nad Metují. Směrem k jihu k soutoku Metuje a Pěkovského potoka se ostroh...
Stěnky pod Maršovem

Stěnky pod Maršovem

Jeden z četných, ale velmi zajímavý, přirozený skalní odkryv v údolí Metuje situovaný do jejího pravobřeží. Slínovcový (jinak také opukový) skalní výchoz se nachází v nárazovém břehu řeky a jeho původ je v obnažení horniny erozní silou této řeky. Dod...
Na Splachově

Na Splachově

Umělý odkryv křídových opuk z období středního turonu bezprostředně sleduje silnici v úseku Police nad Metují – Velké Petrovice. Nachází se v počátku hluboce zaříznutého údolí říčky Ledhujky, přesněji v jejím pravobřeží. Odkryv v délce několika set m...
Nad příkopy

Nad příkopy

Skalní výchoz červeně zbarvených permských sedimentů se táhne při východní expozici nad ulicí Na Příkopech v Broumově. Je jednou ze třech lokalit skalních stěn terénního ostrohu, na němž bylo ve 13. století vybudováno město Broumov. Členité stěny ska...
Klášterní stěna

Klášterní stěna

Vysoký a členitý skalní útes, největší v soustavě výchozů martinkovických vrstev v ostrohu, na němž stojí stará část města Broumova se středověkým založením. Lokalita se nachází ve svahu s východní expozicí nad údolím řeky Stěnavy, konkrétně od schod...
Pod hradbami

Pod hradbami

Lokalitu tvoří výrazně hnědočervená skalní stěna s jihozápadní expozicí nad údolím Hejtmánkovického (nebo rovněž Liščího) potoka, pod kostelem sv. Václava, přímo u parkoviště prodejny Penny Market.

Na vysokém skalním ostrohu sevřen&...

Ráj II.

Ráj II.

Rozsáhlý skalní přírodní výchoz, v několika úpatních partiích i uměle upravený (zarovnaný) se nachází nad pravým břehem řeky Stěnavy v masívu Ráje, v blízkosti teplárny textilního závodu Veba v Broumově – Olivětíně. Přístup k lokalitě je po mostě pře...
Hynčický lom

Hynčický lom

Bývalý kamenolom stavebního a štěrkového kamene se nachází při východním okraji obce Hynčice, asi 200 metrů na severovýchod od železničního mostu přes řeku Stěnavu. Až přes 20 metrů vysoké stěny lomu jsou v plném výškovém rozsahu souvislým odkryvem i...
Permská stěna

Permská stěna

Více jak 200 metrů dlouhý a až 20 metrů vysoký skalní výchoz se nachází na pravém břehu řeky Stěnavy, v obci Hynčice. Nejzajímavější je jeho východní část. Nachází se bezprostředně při toku řeky nad nárazovým břehem, na svahu ostrohu vymezeného krátk...
Alpská víska - lom

Alpská víska - lom

Ukázkový odkryv permských sedimentů, ve svrchním dílu tvořený bazální částí trutnovského souvrství (saxon) nasedlého na denudačně narušený povrch spodního dílu odkryvu tvořeného červenými pískovci martinkovických vrstev. Tento odkryv se nachází v dne...
Heřmánkovické údolí

Heřmánkovické údolí

V závěru Heřmánkovického údolí, hluboce zaříznutého do hřebenu Javořích hor se příkrou údolnicí táhne dlouhý soliflukční kamenný proud, který je svým rozsahem (délkou i objemem blokové a zemité akumulace) mimořádný i z hlediska celých Sudet.

Těles...

Mufloní skála

Mufloní skála

Skalní výchoz se nachází v Javořích horách tvořených permskými vulkanity, v jejich severozápadní části budované ryolitovými pyroklastiky: ignibrity a tufy.

Permské vulkanity je možno dělit do dvou hlavních skupin, na kyselé ho...

Bulty u Šléglu

Bulty u Šléglu

Bulty jsou zajímavým půdním tvarem, který se ve strojově udržované zemědělské půdě dnes vyskytuje již vzácně. Pod hrází rybníka Šlégl v katastru obce Křinice se bulty vyskytují ve skupině čítající více jak třicet 40-50 cm vysokých forem.

V intenzi...

Bohdašín - písník

Bohdašín - písník

Opuštěný, silně zarostlý a zčásti jako skládka silničního materiálu využívaný lom v délce svého stěnového odkryvu poskytuje přehled o situaci sedimentů na rozhraní permu, triasu a křídy. Z toho důvodu jde o unikátní odkryv, neboť nejen doplňuje profi...
U Hadrovny

U Hadrovny

Lokalitu tvoří několik vzájemně oddělených odkryvů křídových hornin ve svahu nad náhonem jdoucím od Splachova po objekt tzv. Hadrovny, bývalého malého textilního závodu v údolí Ledhujky, asi 1 km jižně od centra Police nad Metují.

 V hluboce ...

Jetřichovský písník

Jetřichovský písník

Lokalita je rozsáhlým odkryvem ložiska trisových pískovců, asi 1,5 km severně od Honského Špičáku (652,2 m), při silnici z horního konce obce Jetřichov do Teplic nad Metují. Písník oválného tvaru je momentálně těžen asi v ¼ plochy v severozápadním cí...
Za Königovou továrnou

Za Königovou továrnou

Až 6 metrů vysoké skalní sruby jsou na levém břehu říčky Ledhujky těsně před jejím zaústěním do řeky Metuje na severním okraji obce Velké Petrovice. Tyto skalní sruby jsou přírodní, lidskou činností minimálně narušené výchozy slínovcových skal vystup...
Lom v Hlavňově

Lom v Hlavňově

Opuštěný pískovcový lom v minulosti používaný i jako pískovna JZD Hvězda se nachází nad západní částí zástavby (nad nejhořejšími chalupami) obce Hlavňov, v severovýchodním příkrém svahu Klůčku (613,6 m), vázaném na linii Bělského zlomu. Ve stěnách lo...
Stěnavský břeh

Stěnavský břeh

Několik set metrů dlouhý a až 10 metrů vysoký přírodní výchoz převážně červeně zbarvených permských hornin v pravém nárazovém břehu řeky Stěnavy v jejím úseku od lávky při západním okraji zástavby Meziměstí v protiproudním směru k česko-polské hranic...
Rožmitálský úvoz

Rožmitálský úvoz

Více jak 100 metrů dlouhý a do 4 metrů vysoký odkryv kontaktu různých permských hornin v severním příkřejším břehu krátké erozní úžlabiny, která vyúsťuje do údolí Rožmitálského (jinak také Černého) potoka. Tento terénní útvar se nachází asi 1 km od k...
Lom Pasa

Lom Pasa

V odkryvu ve stěnách lomu (především v západní části s nejvyšší stěnou odkryvu) je přehledně dokumentována sedimentace růžových až načervenalých triasových pískovců střídavě v jemných písčitých a nebo hrubších arkózních strukturách čočkovitého nebo k...
Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály

Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály

Adršpašsko-teplické skály byly prohlášeny za chráněné území již v roce 1933. V současnosti jsou národní přírodní rezervací o rozloze 1 713 ha.

Říše skal a soutěsek jednoho z největších ostrovů skalní divočiny v s...

Ostaš - stůl s knihou pověstí uprostřed broumovské světnice

Ostaš - stůl s knihou pověstí uprostřed broumovské světnice

Mnozí začnou svoji cestu po Broumovsku v jeho středu - na Ostaši. Svými sedmi sty metry to není hora nejvyšší. Skály zde nejsou neproniknutelné, rokle nejsou nejhlubší. Přesto přitáhne pozornost každého nově příchozího jako pevný stůl uprostřed světn...
Samaritánka

Samaritánka

Na jižním úbočí pověstmi opředené stolové hory Ostaš, v srdci vodonosné Polické křídové pánve, najdeme nad lesní cestou sestupný, vrstevní pramen v suťovém poli mezi mohutnými pískovcovými balvany, které vznikají postupným řícením okrajových skal. <...
Pramen U Vavřenů

Pramen U Vavřenů

Mohutný vrstevní pramen pod vrchem Končina (543 m. n. m.) ústí při jeho úpatí na severním konci Velkého Dřevíče - jako potok vytékající přímo ze svahu.

Mohutný vrstevní pramen pod vrchem Končina (543 m. n. m.) ústí při ...

Pod Jírovou horou

Pod Jírovou horou

V opuštěném a částečně zarostlém lůmku v arkózovitých pískovcích, místy až slepencích, odolovského souvrství je možné vidět zachovalý zbytek kmene araukaritu o průměru cca 30 cm in situ, to jest v hornině na původním místě.

V opuštěné...

Průrva Chvalečského potoka

Průrva Chvalečského potoka

Necelých 700 m východně od rozcestí silnic v Petříkovicích nad přejezdem železniční tratě se na pravé straně prudkého svahu rokle Chvalečského potoka vypíná 15 m vysoká izolovaná skála.

Necelých 700 m východně od rozcestí siln...

Pseudosopka u Šonova

Pseudosopka u Šonova

Zalesněný vrch Homole, tyčící se nad obcí Šonov, je známý jako "Šonovská sopka" díky mlžnému oparu nad vrcholovou jámou, způsobeným v mrazivém zimním období únikem teplého vzduchu z blokových sutí šonovských andezitoidů.

Zalesněný...

Poslední lom

Poslední lom

Ještě před několika lety byl v Posledním lomu v Libné blokovou těžbou příležitostně těžen žlutavě okrový až světle hnědý jemnozrnný glaukonitický pískovec s limonitovým tmelem a hojnými křídovými zkamenělinami.

Asi 3 km severozápadně od kos...

Malé Svatoňovice - bunkr

Malé Svatoňovice - bunkr

Tektonický styk pestře zbarvených prvohorních sedimentů trutnovského souvrství permu (východní část výchozu) s šedě zbarvenými druhohorními uloženinami korycanského souvrství cenomanu české křídové pánve. Vrstvy hornin jsou vztyčeny v důsledky přesmy...
Lom Vižňov - ignimbrity

Lom Vižňov - ignimbrity

Rozsáhlé výchozy specifických vulkanických hornin západní části Javořích hor - ignimbritů vižňovského typu si můžete prohlédnout v nejsevernějším okraji Broumovského výběžku v dávno opuštěném lomu v úbočí asi 600 m severně od posledních chalup obce V...
Měděný důl Bohumír v Jívce

Měděný důl Bohumír v Jívce

V okolí obce Jívka byly na výchozech vrstev permokarbonských sedimentárních hornin odkryty v 19. století kromě radvanických černouhelných slojí také tři sloje s měděným zrudněním, představeným minerály chalkozín, bornit, covellin, a doprovázeným seku...
Hornický skanzen Důl Jan Šverma v Žacléři

Hornický skanzen Důl Jan Šverma v Žacléři

Areál dolu Jan Šverma, nacházející se něco přes 2 km severovýchodně od centra Žacléře, je poslední dochovalou památkou na hlubinné uhelné hornictví ve východních Čechách, které je písemně dokumentováno již od 16. století.

Areál dolu Jan &Sc...

Důl Vilemína ve Žďárkách

Důl Vilemína ve Žďárkách

Bývalý uhelný důl, opuštěný od dvacátých let minulého století, nalezneme na samé hranici s Polskem v horní části údolí Strouženského potoka asi 1 km východně od severního konce obce Žďárky.

Bývalý uhelný důl, opuštěn&ya...

Rožmitál - lomy

Rožmitál - lomy

Lokalita se rozprostírá na severním konci obce Rožmitál, po obou březích horního toku Černého potoka při jižním úpatí centrální části Javořích hor. Představuje soubor několika opuštěných lomů (nejvýznamějším je Starý lom Homole) a jednoho lomu v prov...
Liščí kameny

Liščí kameny

Působivé skalní defilé, tvořené až 20 metrů vysokými stěnami bazaltandezitových láv, naleznete asi 700 m východně od centra Prkenného Dolu ve svahu, spadajícím k severovýchodu od kóty 582 do údolí Křenovského potoka.

Asi 15 minut chůze po neznačen...

Teplice nad Metují - Jezírko

Teplice nad Metují - Jezírko

Silné pramenní vývěry na křížení Polického a Skalského zlomu, v intravilánu obecní části Dolní Teplice, představují přirozené odvodnění severní části Polické pánve.

Silné pramenní vývěry na křížení Polické...

Kamenec

Kamenec

Lokalita Kamenec, asi kilometr severovýchodně od křižovatky u kostela v centru obce Šonov, představuje nejvýraznější výchoz "melafyrů" v Javořích horách.

Asi kilometr severovýchodně od křižovatky u kostela v centru obce &Scar...

Kočičí skály

Kočičí skály

Nedaleko od stolového vrchu Ostaš, vlastně na jeho severovýchodním úbočí, se nachází další menší skalní město Kočičí skály, označované někdy jako Dolní Labyrint či Dolní Ostaš.

Nedaleko od stolového vrchu Ostaš, vlastně na jeho sever...

Vysoká skála

Vysoká skála

Od severního konce obce Šonov se směrem k severovýchodu zvedá táhlý ostrý zalesněný boční hřeben Javořích hor, nazývaný Vysoká skála. Je tvořený charakteristickými horninami zdejšího permského vulkanismu - především tufy a ignimbrity.

Od severn&ia...

Lom Libeč

Lom Libeč

Lokalita představuje poměrně rozsáhlý starý lom, rozkládající se asi 250 m severovýchodně od křížení železniční trati Poříčí-Bernartice se silnicí z Nových Voletin na Zlatou Olešnici. Jedná se o opuštěný, částečně zatopený lom v olivínických bazaltec...
Velký lom na Mlýnském vrchu

Velký lom na Mlýnském vrchu

Asi 3,5 km severozápadně od centra Broumova se zvedá výrazná vyvýšenina Mlýnského vrchu, a necelých 500 metrů západně od jeho plochého vrcholu (521 m n.m.) můžete ve skrytu vzrostlého smíšeného porostu nalézt starý opuštěný jámový lom v horninách oli...
Žaltmanské arkózy v údolí Jíveckého potoka

Žaltmanské arkózy v údolí Jíveckého potoka

Zalesněný skalnatý hřeben, stoupavě se táhnoucí jihovýchodním směrem v délce více než 300 m z údolí Jíveckého potoka, necelý 1 km jihovýchodně od osady Jívka II, je tvořený arkózovými pískovci a slepenci jíveckých vrstev odolovského souvrství z obdob...
Artéský pramen Julinka

Artéský pramen Julinka

Prameník pitné vody „Julinka“ se nachází přímo uprostřed Masarykova náměstí v centru Police nad Metují. Trvale prýštící proud je napájený 70 metrů hlubokým artéským vrtem ze svrchní zvodně Polické křídové pánve.

Prameník v původn&iacut...

U mašinky

U mašinky

Malá hornická expozice pod širým nebem Vás seznámí s historickou i současnou důlní technikou, používanou na uhelném dole Zdeněk Nejedlý - štola IDA v Malých Svatoňovicích v době jeho provozu.

V terénní expozici, umístěné...

Lom Božanov

Lom Božanov

Ložisko božanovského pískovce je částí středně turonského souvrství na okraji hejšovinské oblasti české křídové pánve. Božanovský (dříve též nazývaný broumovský) pískovec se láme v etážovém lomu v lese na severovýchodním svahu kóty 715,8 Lopota v kue...
Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

ArtCafé open air - KAREL PLÍHAL - Pod dubem
17.8. 2018

Pátek 17.8.2018 od 20:00 Klášterní zahrada, Klášter Broumov   Jediný letní koncer...
Více informací

Okolo Broumova
19.8. 2017

Nové: fotky ze závodu 2017 1/2 maraton skvělého cyklistického závodu pro jednotli...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...