Aktuality z realizace projektu

Seznam aktivit 2017

Interpretace přírodního dědictví v CHKO Broumovsko

19. 9. 2017

V přednáškovém sále Kláštera Broumov se sešli zástupci regionálních přírodovědných a odborných institucí a cestovního ruchu na celodenním workshopu, zaměřeném na správnou interpretaci přírodního a kulturního dědictví Broumovska.

Geopark Broumovsko předložil nominační dokumentaci pro získání titulu Národní geopark

27. 9. 2017

V rámci podané žádosti o získání titulu Národní geopark předal zástupce Geoparku Broumovsko Ing. Stanislav Stařík profesionálně zpracovanou nominační dokumentaci předsedkyni Rady národních geoparků Ing. Martině Páskové, Ph.D. Nominační dokumentace, prezentující výjimečné přírodní a kulturní bohatství a geoturistický potenciál vytyčeného území Geoparku Broumovsko, bude následně odborně posouzena členy Rady národních geoparků, zastupujícími především nejdůležitější geovědní státní instituce.

Geopark Broumovsko doporučen k přijetí do Sítě národních geoparků ČR

30. 10. 2017

Na základě odborného posouzení a schválení předložené nominační dokumentace k žádosti o získání titulu Národní geopark, bylo dne 30. 10. 2017 na podzimním zasedání Rady národních geoparků v Příbrami jejími členy doporučeno Ministru životního prostředí ČR vydání Certifikátu Národní geopark Geoparku Broumovsko.

Porada pracovní skupiny česko-polského projektu Interreg

8. 12. 2017

V prostorách informačního centra města Radków se sešla pracovní skupina zástupců SDMB o.p.s., LOT Aglomeracja Walbrzyska a Gmina Radków, realizujících společný česko-polský projekt Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet.

Seznam aktivit 2018

Broumovsko na veletrhu GO – Regiontour 2018 Brno

18. – 21. 1. 2018

Společnost pro destinační management Broumovska o.p.s. a Geopark Broumovsko se společně s polskými partnery (LOT Aglomeracja Walbrzyska) prezentovali, v rámci projektu Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet, na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu na brněnském výstavišti.

Konference česko-polského projektu Interreg

2. 2. 2018

V prostorách radnice polského města Radków se dne 2. 2. 2018 konala konference na podporu společného česko-polského projektu Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet. Kromě zástupců realizačního týmu (SDMB o.p.s., LOT Aglomeracja Walbrzyska a Gmina Radków), se konference zúčastnili také četní zástupci zainteresovaných obcí a polských geovědních institucí a škol.

Broumovsko na veletrhu Holiday World 2018 v Praze

17. – 21. 2. 2018

Společnost pro destinační management Broumovska o.p.s. a Geopark Broumovsko se prezentovali, v rámci projektu Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet, na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2018 na výstavišti v pražských Holešovicích. Součástí akce byla také účast na konferenci 360 Travel Trends 2018, seznamující s moderními technologickými trendy interpretace a propagace cestovního ruchu a turistiky.

Broumovsko na veletrhu Euroregion Tour 2018 v Jablonci nad Nisou

16. – 17. 3. 2018

Společnost pro destinační management Broumovska o.p.s. a Geopark Broumovsko se prezentovali, v rámci projektu Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet, na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2018 ve výstavním Eurocentru v Jablonci nad Nisou.

Porada pracovní skupiny česko-polského projektu Interreg

23. 3. 2018

V prostorách informačního centra města Radków se sešla pracovní skupina zástupců SDMB o.p.s., LOT Aglomeracja Walbrzyska a Gmina Radków, realizujících společný česko-polský projekt Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet.

Interpretace přírodního dědictví v CHKO Broumovsko

3. 4. 2017

V rámci projektu Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet se v přednáškovém sále Kláštera Broumov sešli členové projektového týmu SDMB o.p.s. společně se zástupci Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov na pracovním workshopu k rozvoji geoturistiky v území Geoparku Broumovsko.

Broumovsko na veletrhu For Bikes 2018 v Praze

6. – 8. 4. 2018

Společnost pro destinační management Broumovska o.p.s. a Geopark Broumovsko se prezentovali, v rámci projektu Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet, na mezinárodním cyklistickém veletrhu For Bikes 2018 na výstavišti v pražských Letňanech jako významná a perspektivní cyklistická a cykloturistická destinace.

Návštěva z Národního geoparku Vysočina

12. – 13. 4. 2018

Ve dnech 12. – 13. 4. 2018 navštívila Geopark Broumovsko početná návštěva z partnerského Národního geoparku Vysočina, složená především ze zástupců obci a poskytovatelů služeb, zainteresovaných v efektivním udržitelném rozvoji cestovního ruchu a geoturistiky. Během prezentací, besed, prohlídek a terénních exkurzí si představitelé obou geoparků a destinací vyměnili vzájemně cenné informace a zkušenosti pro další úspěšný rozvoj jak Geoparku Vysočina, tak i Broumovska.

Konference česko-polského projektu Interreg na zámku Ksiaž

17. 4. 2018

V přednáškovém sále atraktivního polského zámku Ksiaž u Valbřichu se dne 17. 4. 2018 konala konference na podporu společného česko-polského projektu Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet. Kromě zástupců všech partnerů realizačního týmu (SDMB o.p.s., LOT Aglomeracja Walbrzyska a Gmina Radków), se konference zúčastnili také četní zástupci poskytovatelů služeb v cestovním ruchu, zainteresovaných obcí, polských geovědních institucí a škol, i sdělovacích médií.

Geopark Broumovsko devátým Národním geoparkem ČR

25. 4. 2018

Slavnostním převzetím certifikátu, vydaného Ministerstvem životního prostředí ČR, se Geopark Broumovsko stal oficiálně devátým členem Sítě národních geoparků ČR. Certifikát Národní geopark převzal manažer Geoparku Broumovsko Ing. Stanislav Stařík z rukou předsedkyně Rady národních geoparků Ing. Martiny Páskové, Ph.D. na jarním zasedání Rady národních geoparků v Kašperských Horách dne 25. 4. 2018.

Česko-polská hornická konference v Žacléři

16. - 17. 5. 2018

Ve velkém sále Kulturního domu Žacléř se dne 16. 5. 2018 konala partnerská konference Potenciál hornických památek příhraničí pro rozvoj turistiky. Zástupce SDMB o.p.s. a manažer Národního geoparku Broumovsko S. Stařík představil geopark a jeho aktivity jako efektivní a perspektivní nástroj rozvoje geoturistiky a cestovního ruchu v daném regionu. Konference se zúčastnili četní představitelé českých a polských hornických a geovědních institucí a škol, hornických památek a památkových ústavů, turistických agentur, provozovatelů atrakcí a služeb v cestovním ruchu. Druhý – exkurzní den konference byl věnován prohlídkám polských hornických památek ve Valbřichu a Nowé Rudě.

Evropský týden geoparků V Geoparku Broumovsko

3. 6. 2018

V rámci Evropského týdne geoparků proběhla dne 3. 6. 2018 celodenní geoturistická komentovaná exkurze, zaměřená na bližší seznámení účastníků se specifikou vodonosných struktur Polické křídové pánve, představují největší centrální oblast Národního geoparku Broumovsko.

Polsko-česká konference v Broumově

4. 6. 2018

Účastníci konference Polsko-české dny křesťanské kultury, pořádané 4. 6. 2018 v konferenčním sále Hotelu VEBA v Broumově, si kromě jiných zajímavých příspěvků vyslechli také prezentaci manažera Geoparku Broumovsko S. Staříka o atraktivitách a činnosti Národního geoparku Broumovsko a o jeho geoturistickém potenciálu pro rozvoj česko-polského příhraničního cestovního ruchu a turistiky v oblasti Broumovska, Valřišska a Noworudska.

Hornický den v Žacléři

20. 9. 2018

V rámci tradičních oslav Hornického dne v Žacléři dne 20. 9. 2018 proběhla během bohatého programu v Kulturním domě Žacléř také prezentace o geoturistických možnostech a aktivitách Národního geoparku Broumovsko, přednesená jeho manažerem – geologem S. Staříkem. Partnerské akce, významně podporující rozvoj montánní geoturistiky a cestovního ruchu v regionu Středních Sudet, se kromě bývalých báňských pracovníků a četných zástupců českých hornických a geovědních institucí a škol zúčastnila také řada představitelů polských hornických a geoturistických organizací.

Konference cestovního ruchu Retour 2018 v Hradci Králové

25. 9. 2018

V prostorách Regiocentra v Hradci Králové se dne 25. 9. 2018 konal X. ročník konference na podporu regionálního cestovního ruchu Retour 2018. Obsáhlou prezentací o aktivitách SDMB o.p.s. a Geoparku Broumovsko v rámci projektu Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet zaujala účastníky konference dlouholetá manažerka Společnosti pro destinační management Broumovska o.p.s. Markéta Hanušová.

Komentovaná exkurze za sopkami Javořích hor

9. 10. 2018

V rámci podpory rozvoje geoturistiky v oblasti Národního geoparku Broumovsko proběhla dne 9. 10. 2018 další celodenní komentovaná exkurze, vedená manažerem geoparku Broumovsko S. Staříkem, tentokrát zaměřená na příhraniční geologické atraktivity pohraničního vulkanického pohoří Javoří hory. Účastníci se seznámili nejen se specifickým geologickým vývojem zdejšího území a základy vulkanologických výzkumů, ale také s možností přeshraniční geoturistiky za geologickými zajímavostmi v polských regionech noworudska a valbřišska.

Exkurze České geologické společnosti v Geoparku Broumovsko

13. – 14. 10. 2018

Ve dnech 13. – 14. 10. 2018 proběhla exkurze České geologické společnosti, zaměřená na vybrané významné geologické lokality Národního geoparku Broumovsko a jeho blízkého okolí. Více než dvacítka účastníků z různých koutů České republiky se fundovanými výklady odborných lektorů z řad představitelů České geologické služby, Geologického ústavu AV ČR a jejich spolupracovníků blíže seznámila s geologií a specifickými fenomény navštívených atraktivit. Akce významně podpořila povědomí o vysoké vědecké hodnotě a geoturistickém potenciálu území Národního geoparku Broumovsko, a také odbornou spolupráci Geoparku Broumovsko s významnými geologickými státními institucemi.

Prezentace Strategie rozvoje Geoparku Broumovsko

9. 11. 2018

V přednáškových opatských sálech Kláštera Broumov proběhla dne 9. 11. 2018 veřejná prezentace finálního zpracování dokumentů Strategie rozvoje Národního geoparku Broumovska a Strategie rozvoje regionu Broumovsko, představená zástupci agentury CE-Traffic v rámci realizace projektu Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet. Kromě zástupců zainteresovaných obcí a poskytovatelů služeb z regionu Broumovsko se významné akce zúčastnili také četní představitelé polských partnerských subjektů - LOT Aglomeracja Walbrzyska a Gmina Radków.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Akce na Broumovsku

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 
Dialog Café: Návrat sokola krále
16.8. 2018

Čtvrtek 16. srpna 2018, od 18 hodin Sál Kreslírna / Klášter Broumov Sokol – nejrychlejší organismus pl...
Více informací

Komentovaná prohlídka historického centra Broumova
27.7. 2018

Pátek 27. červenec 2018 13:00 - 15:00 Přijďte si prohlédnout historické centrum města Broumova a poslechnout...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...