Vápenka - křižovatka

  • Paleontologie

Podloží: Křída
Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
Katastrální území: Stárkov
Obec: Stárkov
GPS: 50°32’35.035”N, 16°7’52.425”E (zobrazit na mapě)

V profilu jsou v jeho nejnižší části odkryty jemnozrnné až středně zrnité šedé prachovce s příměsí glaukonitu a slínité pískovce se závalky bitumenu a pyritu. Jsou prostoupené šmouhovitou texturou a hojnými biogénními texturami (říká se jim proto fukoidové pískovce). Ve vyšší části je prostupuje glaukonitická poloha s hojnou křídovou mořskou faunou. Jde především o druhy rodů Ostrea, Pecten a Lima, také Inoceramus a další, vyskytují se rovněž stopy po rostlinném materiálu. Tyto vrstvy jsou příslušné do nejnižšího křídového období cenomanu.

Asi 1 metr nad touto polohou výskyt bohaté mořské fauny zcela a náhle mizí. Pískovce cenomanu jsou v další (vyšší) vrstvě vystřídané jílovitými prachovci a ještě výše také pevnými spongilitickými glaukonitickými slínovci s polohami četných rohovců (silicitů). Obě tyto vrstvy již patří ke spodnímu turonu, dalšímu období křídové éry a křídové sedimentace.

Význam této i na výskyt různých křídových hornin bohaté lokality však spočívá především v tom, že zdejší geologický profil zachycuje významnou globální událost v druhohorním období křídy, a to vymření organizmů při hranici cenoman – turon. Tato událost je porovnatelná s daleko známějším vymíráním organizmů na konci křídy (na hranici křída – terciér), kdy došlo k vymření všech velkých plazů pravděpodobně následkem střetu Země s nějakým kosmickým tělesem.

Po stránce geologické i paleontologické je tato lokalita významná i nad rámec Broumovska a proto by si zasluhovala pozornost, další výzkum a rovněž i ochranu a péči. Odbornými prověrkami byla vždy doporučována nejen k územní ochraně, ale také k osvětovému využívání. Je z těchto důvodů i vhodná ke studijním a exkurzním účelům, je proto i významnou lokalitou geoturistiky.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří KopeckýZpět na seznam geologických lokalit >

Celkový pohled na odkryv několika druhů křídových hornin, významných svojí polohou na rozhraní cenoman – turon, s paleontologickými doklady ekologické katastrofy v této části období křídy. <br />

Celkový pohled na odkryv několika druhů křídových hornin, významných svojí polohou na rozhraní cenoman – turon, s paleontologickými doklady ekologické katastrofy v této části období křídy.

Detailní záběr na stěnu v místě jejího největšího převýšení. Jako zde, tak i na ostatních částech odkryvu je lokalita hustě zarostlá listnatým náletem.<br />

Detailní záběr na stěnu v místě jejího největšího převýšení. Jako zde, tak i na ostatních částech odkryvu je lokalita hustě zarostlá listnatým náletem.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Akce na Broumovsku

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 
Dialog Café: Návrat sokola krále
16.8. 2018

Čtvrtek 16. srpna 2018, od 18 hodin Sál Kreslírna / Klášter Broumov Sokol – nejrychlejší organismus pl...
Více informací

Komentovaná prohlídka historického centra Broumova
27.7. 2018

Pátek 27. červenec 2018 13:00 - 15:00 Přijďte si prohlédnout historické centrum města Broumova a poslechnout...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...