Za Königovou továrnou

  • Geomorfologie

Podloží: Křída
Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
Katastrální území: Police nad Metují
Obec: Police nad Metují
GPS: 50°31'23.185"N, 16°13'6.601"E (zobrazit na mapě)

Po obou svazích údolí Ledhujky se v úseku mezi Policí nad Metují a Velkými Petrovicemi nachází řada přirozených i umělých odkryvů v křídových horninách slínovců z období středního turonu. Z přírodovědného hlediska nejvyšší hodnotu mají především přírodní výchozy, které vedle geologického, mineralogického a paleontologického aspektu mají ještě  značnou hodnotu i v uplatnění široké škály pseudokrasové modelace (často nejen povrchové, ale i vhloubené, na přechodu k formám podzemním). V tomto směru jsou v daném úseku údolí Ledhujky dvě mimořádně hodnotné lokality : U chaloupky a popisovaná lokalita Za Königovou továrnou. Ta se v délce necelého 0,5 km táhne za budovami dnešní výrobny Merkuru (dřívější Königova továrna) až po úsek za objekty nad soutokem Ledhujky s Metují.

Obnažený horninový výchoz těchto srubů je při úpatí tvořený polohou pevných písčitých vápenců s konkrecemi a blokovým rozpadem, v jejich nadloží je větší část profilu tvořena rozpadavými vápnitými pískovci a jílovci. Na jejich povrchu vlivem selektivního rozvětrávání probíhá velmi zajímavá tvorba povrchové i vhloubené pseudokrasové modelace. Korozním i erozním rozšiřováním svislých puklin zde vznikly i drobné jeskynní formy. Pro svoji ojedinělost v prostředí slínovcových hornin jsou zařazeny i do místního registru speleologických objektů. Vápnité horniny rovněž obsahují i paleontologické nálezy zbytků mořských živočichů z období křídy.

Hodnota lokality je navíc umocněna ještě i specifickou rostlinnou skladbou vázanou na vápnité skalní výchozy a rovněž na oproti širšímu okolí poměrně vlhký a chladný mikroklimat v jejich severní expozici. Aspekty neživé přírody jsou však její nejdůležitější hodnotou, rovněž i její vhodnost k osvětovému (studijnímu a exkurznímu) využívání.

 

Z archivního materiálu vypracoval : Jiří Kopecký

Další informace:
http://lokality.geology.cz/1517Zpět na seznam geologických lokalit >

Snímek dokumentuje charakter lokality s řadou oddělených skalních srubů, jejichž čela jsou na úpatí zahloubena zářezem způsobeným erozní činností říčky Ledhujky. Stropní část úpatního výklenku je tvořena svisle načleněnou vrstvou spongilitických vápenců. <br />

Snímek dokumentuje charakter lokality s řadou oddělených skalních srubů, jejichž čela jsou na úpatí zahloubena zářezem způsobeným erozní činností říčky Ledhujky. Stropní část úpatního výklenku je tvořena svisle načleněnou vrstvou spongilitických vápenců.

Detailní pohled na jeden ze skalních srubů s patrnými formami selektivního zvětrávání lehce rozpadavých vápnitých pískovců a prachovců, s přechodem do vhloubených forem pseudokrasové modelace.<br />

Detailní pohled na jeden ze skalních srubů s patrnými formami selektivního zvětrávání lehce rozpadavých vápnitých pískovců a prachovců, s přechodem do vhloubených forem pseudokrasové modelace.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Akce na Broumovsku

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 
Dialog Café: Návrat sokola krále
16.8. 2018

Čtvrtek 16. srpna 2018, od 18 hodin Sál Kreslírna / Klášter Broumov Sokol – nejrychlejší organismus pl...
Více informací

Komentovaná prohlídka historického centra Broumova
27.7. 2018

Pátek 27. červenec 2018 13:00 - 15:00 Přijďte si prohlédnout historické centrum města Broumova a poslechnout...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...