Pod klášterní zahradou

  • Geologie

Podloží: Perm
Geomorfologické řazení: Meziměstská vrchovina
Katastrální území: Broumov
Obec: Broumov
GPS: 50°35'13.871"N, 16°20'3.862"E (zobrazit na mapě)

Částečně přírodní výchoz a částečně i umělý odkryv příkrých skal na kterých stojí mohutný benediktinský klášter, a k severu se táhnoucí klášterní zahrada, je složen z jemných červenohnědých prachovců a jílovců. Jejich časté prostřídávání a odlišná pevnost a odolnost vůči rozvětrávání vytváří skalní stěnu s vystupujícími (více odolnými polohami) a vhloubenými (silněji rozvětranými) partiemi. Horniny permu a triasu, tvořící výplň Meziměstské vrchoviny na jejím povrchu, vystupují od východu k západu ve sledu od nejstarších po nejmladší: nejstarší jsou novorudské vrstvy, následně olivětínské vrstvy a martinkovické vrstvy - společně tvoří broumovské souvrství. Jako mladší dále následují trutnovské souvrství a bohuslavické souvrství již svrchního permu. Na těchto nejmladších permských sedimentech leží bohdašínské souvrství, které však již náleží do následného geologického období triasu.      
V jiných polohách odkryvů martinkovických vrstev, především v pravobřežním nárazovém srubu řeky Stěnavy a jejích přítoků se k prachovcům a jílovcům přidávají i barevně odlišné polohy s pevnějšími silicity a s vápenci vižňovského, hejtmánkovického a jetřichovského obzoru. Nárazový břeh Stěnavy s příkrým svahem táhlých, jen krátce přerušovaných pahorků v celé délce pravobřežní vzniká gravitačním zahlubováním a erozí řeky do pravobřežních hornin po sklonu geologických vrstev.

Celkově jsou martinkovické vrstvy lehce zvětratelné a rozpadavé, proto jejich odkryvy rychleji podléhají změnám jejich reliéfu. Místy ( ve skalních srubech a stěnách v pravobřeží Stěnavy) se vyskytují i vhloubené pseudokrasové jevy jako skalní převisy, případně i drobné puklinové nebo rozsedlinové jeskyňky, jejichž tvar rovněž podléhá rychlým proměnám reliéfu až po zánik podzemního jevu. Současná jeskynní forma (viz foto) na okraji evidované lokality při pěší komunikaci (se schodištěm pod klášterem) je umělou dutinou z období 2. světové války.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří Kopecký

Další informace:
http://lokality.geology.cz/1830Zpět na seznam geologických lokalit >

Na snímku je dobře patrná skladba martinkovických vrstev s prostřídáváním sedimentace kompaktnějších a pevnějších poloh s polohami snadněji rozpadavými.<br />

Na snímku je dobře patrná skladba martinkovických vrstev s prostřídáváním sedimentace kompaktnějších a pevnějších poloh s polohami snadněji rozpadavými.

Na povrchu břidlicové skalní stěny je patrná nestejná odolnost jednotlivých vrstev horniny se vznikem pevnějších říms i vhloubených partií. Patrný je rovněž úklon původně subhorizontální sedimentace martinkovických vrstev.<br />

Na povrchu břidlicové skalní stěny je patrná nestejná odolnost jednotlivých vrstev horniny se vznikem pevnějších říms i vhloubených partií. Patrný je rovněž úklon původně subhorizontální sedimentace martinkovických vrstev.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Akce na Broumovsku

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 
Dialog Café: Návrat sokola krále
16.8. 2018

Čtvrtek 16. srpna 2018, od 18 hodin Sál Kreslírna / Klášter Broumov Sokol – nejrychlejší organismus pl...
Více informací

Komentovaná prohlídka historického centra Broumova
27.7. 2018

Pátek 27. červenec 2018 13:00 - 15:00 Přijďte si prohlédnout historické centrum města Broumova a poslechnout...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...