Geopark

Geoturistika na Broumovsku není jen heslo

Geoturismus (angl. geoturism, též geologický cestovní ruch) je forma udržitelného cestovního ruchu založeného na poznávání vývoje Země. Víte, že právě Broumovsko je regionem, kde můžete vidět téměř všechny z fenoménů, které charakterizují světové geoparky?

Heslo slovníku jakoby bylo psané autorem, který prošel křížem krážem právě Broumovsko: Obcházel opuštěné haldy uhelného dolování pod Jestřebími horami a na nich si představil permskou krajinu močálů. Prošel i dávný, dnes zkamenělý les předchůdců dnešních jehličnatých stromů.  Zastavil se snad v bizarní krajině odkališť měděné rudy u Jívky, přeběhl na Vysoký kámen nad Stárkovem rozeklaný soutěskou Trpasličí rokle, všiml si jemného krasovění skály s pískovcovými sloupky u České Metuje a trpasličí krajinu vyměnil za obří skalní města u Teplic nad Metují a Adršpachu. Pod nohama měl jeden z největších rezervoárů kvalitní pitné vody u nás - Polickou křídovou pánev. Po spočinutí v krajině stolových hor a asymetrických kopců – kuest překonal tu největší z nich, Broumovské stěny, aby z jejich hřebene klesl strmě o stovky metrů do Broumovské kotliny. Kotlina s úrodnou červenozemí, dříve nazývaná také „Broumovská zemička“ je orámovaná dvojím typem hornin: Za prvním z nich slyšíme hukot druhohorního moře, které uložilo pískovce Stěn, při obratu na sever vidíme vulkány z prvohor, po nichž tu zbyly tvrdé, červenavé vyvřeliny odkryté třeba v lomu u Rožmitálu.  Je málo území, kde při tak krátkém putování narazíte na tolik výrazných stop rozmanité geologické historie. Právě kamení, barva půdy, tvary skalních výchozů, či nálezy zkamenělých organismů Broumovska jsou svědky neobyčejně zajímavé dávné historie zdejší krajiny. Mnoho se o ní dozvíte třeba při své návštěvě venkovních expozic - „geokoutků“ v Polici nad Metují, ve Vižňově či Žacléři, na naučné stezce při kamenolomu Rožmitál nebo v Teplickém skalním městě. Malé informační tabulky jsou připraveny i jinde v terénu – např. u lokality Mořská transgrese nebo Pískovcové sloupky u České Metuje. Rozhlédněte se u nás a nechte neživou přírodu Broumovska vyprávět její pestré příběhy. 

 

Co je vlastně GEOPARK?

Geopark je území, které zahrnuje geologické jevy zvláštního významu (a to jakékoliv velikosti) a skupiny geotopů, mající regionální a národní význam pro geovědy, geologickou vzácnost a reprezentující krajinu a její geologickou historii. Kromě geologických hledisek zahrnuje i fenomény geomorfologické, archeologické, ekologické, a historické, kulturní a esteticky hodnotné prvky krajiny, které mohou být současně využívány pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu. Má jasně určenou hranici a dostatečně velkou rozlohu na prezentaci geologických hodnot území, tak, aby byl umožněn i udržitelný rozvoj příslušného území.

Více o geoparcích: http://www.geology.cz/narodnigeoparky

 

V regionu označeném jako geopark se můžeme zajímavou formou seznamovat s jevy, souvisejícími s geologickým utvářením daného území, které však mohou být současně využívány pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu. Značka geoparku umožňuje prezentaci geologických hodnot území a současně rozvojem cestovního ruchu pomáhá rozvoji samotného příslušného území.

Hlavními atraktivitami geoturismu jsou tzv. geotopy. To jsou místa nebo objekty, které mají regionální a národní význam pro geologické vědy a reprezentují krajinu a její geologickou historii. K interpretaci geologického dědictví se využívá populárně odborný výklad, spojený ideálně se službami geoprůvodce. Geopark zdůrazňuje i historické, kulturní a esteticky hodnotné prvky krajiny. V této souvislosti nabízí území Geoparku Broumovsko také unikátní kamenné statky lánových vsí a vyjímečný architektonický soubor barokních církevních objektů.

 

Historie Geoparku Broumovsko

Broumovská vrchovina je území, na němž se nachází nejrozmanitější geologické jevy zvláštního významu, vzácnosti a krásy. Ty společně s charakteristickými stavebními či kulturními památkami reprezentují zdejší krajinu a její neobyčejně bohatou historii. Tato skutečnost se na podzim roku 2011 stala podnětem k zahájení příprav vzniku Geoparku v území Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Na prvotní atypický, nicméně odborně obsažný leták s fotografiemi a popisem nejvýznamnějších geologických a architektonických památek nově vznikajícího geoparku navázal v roce 2013 již rozsáhlejší interpretační projekt „Geopark Broumovsko - první kroky“, podpořený finančně z Evropského fondu pro regionální rozvoj Euroregionu Glacensis. Těmito prvními kroky se stalo vydání zdařilé odborně zpracované brožury o geologii a přírodních unikátech Broumovska, založení webových stránek www.geopark.broumovsko.cz s odborným popisem 40 významných geologických lokalit Broumovska a jejich vyznačení popisnými tabulkami s QR kódem přímo v terénu. První geoturisté se pod vedením odborného průvodce začali zúčastňovat tematických komentovaných exkurzí po geologických zajímavostech Broumovského výběžku. V areálu Kláštera Broumov byla vybudována volně přístupná geologicky zaměřená interaktivní expozice „Infobod“ a začaly probíhat první vzdělávací programy, odhalující mnohdy překvapující tajemství neživé přírody. Na podzim roku 2014 odborní členové Rady národních geoparků schválili žádost Geoparku Broumovsko o titul kandidátský geopark a cesta k získání členství v síti Národních geoparků ČR byla tímto zahájena. Po úvodních drobných „porodních komplikacích“ byla během roku 2017 dopracována a předložena ke schválení odborná nominační dokumentace k žádosti o titul Národní geopark, s rozšířeným vymezením území geoparku v hranicích celého geomorfologického celku Broumovská vrchovina. Certifikát Národní geopark Broumovsko, vydaný Ministerstvem životního prostředí ČR, převzal zástupce Geoparku Broumovsko – geolog Ing. Stanislav Stařík z rukou předsedkyně Rady národních geoparků Ing. Martiny Páskové, Ph.D. na jarním zasedání Rady národních geoparků v Kašperských Horách v dubnu 2018.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Webové stránky vznikly díky projektu Geoturistika: první kroky, který realizoval z. s. MAS Broumovsko+ v rámci území CHKO Broumovsko. Projekt vznikl ve spolupráci s DSO Broumovsko, DSO Policko a polskou Gminou Radkow. Konzultační podporu poskytuje CHKO Broumovsko. Finanční prostředky na realizaci projekty byly získány z Operačního programu přeshraniční spolupráce - Fondu mikroprojektů prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Více o MAS Broumovsko+ na www.mas.broumovsko.cz.

Společnost pro destinační management Broumovska, o.p.s.

Webové stránky www.geopark.broumovsko.cz provozuje Společnost pro destinační management Broumovska, o.p.s. (SDMB), založená v roce 2014 Dobrovolným svazkem obcí Broumovsko, Dobrovolným svazkem obcí Policko a neziskovou organizací Agentura pro rozvoj Broumovska, z.s. (APRB). Cílem SDMB je rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v oblasti Broumovska, přičemž svými aktivitami se zaměřuje na území vymezené Geoparkem Broumovsko a Chráněnou krajinnou oblastí Broumovsko. Své aktivity SDMB provozuje a rozvíjí také prostřednictvím webových stránek www.broumovsko.cz a www.bikeresort.cz.

Manažer Geoparku Broumovsko:
Ing. Stanislav Stařík
Stanislav.Starik@broumovsko.cz
+420 731 190 228

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Akce na Broumovsku

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 
Dialog Café: Návrat sokola krále
16.8. 2018

Čtvrtek 16. srpna 2018, od 18 hodin Sál Kreslírna / Klášter Broumov Sokol – nejrychlejší organismus pl...
Více informací

Komentovaná prohlídka historického centra Broumova
27.7. 2018

Pátek 27. červenec 2018 13:00 - 15:00 Přijďte si prohlédnout historické centrum města Broumova a poslechnout...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...