Významné
geologické
lokality

Pískovcové sloupky v České Metuji
Geomorfologie
Petrologie

Pískovcové sloupky v České Metuji

Rozpukaná vrstva vápnitých pískovců v křídových slínovcích podléhala chemickému zvětrávání (tzv. krasovění) tak, že v ní prosakující povrchová voda rozpouštěla vápnité sloučeniny. Trhliny se postupně rozšiřovaly, až vznikly sloupky ve tvaru přesýpací...
Pod Klůčkem
Paleontologie

Pod Klůčkem

Lokalita, poskytující fosílie z křídového období středního turonu, je jednou z těch, na nichž je sezónně možný sběr paleontologického materiálu. Nejvhodnější dobou pro sběr druhohorních zkamenělin v úlomcích vápenatých hornin je období jarní a podzim...
Dědek
Geomorfologie
Hydrogeologie
Paleontologie

Dědek

Přirozený výchoz křídových opuk tvoří na jihovýchodním okraji obce Velké Petrovice rozsáhlé skalní defilé. Převážná část až 15 metrů vysokých skalních srubů a věží je po většinu roku ukryta v prudkém zalesněném svahu vzrostlým smíšeným porostem.

...

Pod klášterní zahradou
Geologie

Pod klášterní zahradou

Skalnatý ostroh, na kterém bylo již ve středověku založeno město Broumov, je tvořen masívem permských sedimentárních hornin martinkovických vrstev, představujících nejmladší útvar broumovského souvrství.

Částečně přírodní v&ya...

Vysoký kámen
Geomorfologie
Geologie

Vysoký kámen

V malé vzdálenosti na severozápad od vyhlídky Vysoký kámen u Stárkova se nachází zdejší největší a geomorfologicky unikátní zajímavost. Ve svahu, ve směru souběžném s hřebenem, se zde široce otevírá přes 100 metrů dlouhá a více jak 20 metrů hluboká s...
Hejda
Geomorfologie
Pedologie

Hejda

Pískovcová strukturní plošina vytváří stolový pahorek, silně modelovaný zlomovými poruchami i kvádrovcovým rozpadem svrchních křemitých pískovců. Především ve východní části pahorku dostoupila modelace terénu do stadia skalního města při uplatnění vš...
Mořská transgrese
Stratigrafie
Geologie
Petrologie

Mořská transgrese

V několika vrstvách jsou ve skalní stěně malého lomu uloženy stopy několika geologických období. Zřetelně zde lze vidět stopy svrchněkřídového zaplavení souše mořem (transgrese). V přírodní památce jsou chráněna i rostlinná a živočišná společenstva p...
Kryštofovy kameny
Geomorfologie
Petrologie
Paleontologie

Kryštofovy kameny

Lineární skupina skalních srubů v hřebenové partii Jestřebích hor je erozním zbytkem původně vyšší partie hřebene, tvořené karbonskými slepenci a arkózami. Skalní výchozy Kryštofových kamenů jsou známé výskytem araukaritů (zkamenělých kmenů dřevin z ...
Šedá niva
Mineralogie

Šedá niva

Lokalita Šedá niva patří k řadě míst v podhůří Javořích hor, kde se ve zvětralinách sedimentárních permských hornin nacházejí druhotně usazené (splavené z vyšších poloh) horniny a minerály původem z výlevných vulkanických hornin.

Rovinatějš...

Poradní skála
Geomorfologie

Poradní skála

Nad nárazovým břehem zaklesnutého meandru řeky Metuje vystupuje řada skalních srubů, pilířů i izolovaných skalních věží. Petrograficky jde o silně vápnité pískovce až písčité vápence středního turonu s různým paleontologickým obsahem zbytků mořských ...
U chaloupky
Geomorfologie
Geologie

U chaloupky

Lokalitu tvoří skalní výchozy křídových hornin středního turonu, které mají nejen pestřejší geologické složení, ale i velmi bohatou pseudokrasovou modelaci a také obsahují i širší škálu mořských fosilií z tohoto období svrchní křídy.

Skalní...

Petrovice - u mostu
Petrologie
Geologie

Petrovice - u mostu

Původně přírodní skalní výchoz je při základně ještě uměle upraven do kolmé čelní stěny. Výchoz celkově dosahuje výšku až 8 metrů a délky téměř 50 metrů. Obnažené mořské sedimenty svrchní křídy tvoří opuky středního turonu složené ze světle šedých vá...
Čertova skála
Geomorfologie

Čertova skála

Osamocený skalní útvar vysoký přibližně 8 metrů s rozměry při úpatí 4,5 x 2 metry se nachází na okraji lesa na jihovýchodním ukončení hřbetu Klůček ve výšce cca 555 m n.m., necelých 500 metrů severozápadně od centra obce Suchý Důl. Izolovaná skalní v...
Kozínek
Geomorfologie
Geologie
Paleontologie

Kozínek

Lokalita Kozínek je rozložena v terénu o rozsahu přibližně 2 x 2 km při jihozápadním okraji Polické vrchoviny. Je situována do údolního zářezu řeky Metuje a říčky Židovka, od horních hran jejich svahů. V příkrých svazích obou hluboce zaříznutých údol...
Odkryv u mostu
Paleontologie
Geologie

Odkryv u mostu

Lokalita je umělým odkryvem opuk křídového stáří v levobřeží řeky Metuje při silnici z Police nad Metují do Hronova u mostu poblíž mlýna Kozínek. Starší část skalního odkryvu má severní expozici směrem k meandru řeky, novější část odkryvu se svým pro...
Lom Kalabon - Na Mýtě
Petrologie
Geologie

Lom Kalabon - Na Mýtě

Velký opuštěný lom se skalní stěnou o výšce až přes 20 metrů je zahloubený ve směru k severozápadu do přilehlé vysoké opukové strukturní plošiny. Lom leží při silnici sestupující z obce Bezděkov nad Metují do údolí řeky Metuje k hotelu „Na Mýtě“. Je ...
Baba
Geomorfologie

Baba

Velký a výrazný křídový skalní výchoz, který je v přímé vazbě na západo-východní směr tektonické poruchy, která je společná i pro lokalitu Dědek. Lokalita Baba leží na levobřeží řeky Metuje a čelo jejího téměř 250 metrů dlouhého skalního defilé má se...
Vlčinec
Geomorfologie

Vlčinec

Ostroh rozsáhlé strukturní plošiny sevřený mezi hlubokým údolím Metuje a Pěkovského potoka asi 1 km západně od severního okraje Velkých Petrovic a 1,5 km jihovýchodně od Maršova nad Metují. Směrem k jihu k soutoku Metuje a Pěkovského potoka se ostroh...
Stěnky pod Maršovem
Geomorfologie

Stěnky pod Maršovem

Jeden z četných, ale velmi zajímavý, přirozený skalní odkryv v údolí Metuje situovaný do jejího pravobřeží. Slínovcový (jinak také opukový) skalní výchoz se nachází v nárazovém břehu řeky a jeho původ je v obnažení horniny erozní silou této řeky. Dod...
Na Splachově
Petrologie
Geomorfologie
Paleontologie

Na Splachově

Umělý odkryv křídových opuk z období středního turonu bezprostředně sleduje silnici v úseku Police nad Metují – Velké Petrovice. Nachází se v počátku hluboce zaříznutého údolí říčky Ledhujky, přesněji v jejím pravobřeží. Odkryv v délce několika set m...
Lom ve Žďáře
Paleontologie

Lom ve Žďáře

Malý lom nejistého stáří při severním okraji obce Žďár nad Metují při silnici do obce Bukovice je umělým odkryvem křídových opuk středního turonu. Přestože odkryv silně zarůstá náletovými dřevinami, poskytuje nejen vzorky hornin, ale také fosílie.
Nad příkopy
Petrologie
Geologie

Nad příkopy

Skalní výchoz červeně zbarvených permských sedimentů se táhne při východní expozici nad ulicí Na Příkopech v Broumově. Je jednou ze třech lokalit skalních stěn terénního ostrohu, na němž bylo ve 13. století vybudováno město Broumov. Členité stěny ska...
Klášterní stěna
Geomorfologie
Petrologie

Klášterní stěna

Vysoký a členitý skalní útes, největší v soustavě výchozů martinkovických vrstev v ostrohu, na němž stojí stará část města Broumova se středověkým založením. Lokalita se nachází ve svahu s východní expozicí nad údolím řeky Stěnavy, konkrétně od schod...
Pod hradbami
Geologie
Petrologie
Geomorfologie

Pod hradbami

Lokalitu tvoří výrazně hnědočervená skalní stěna s jihozápadní expozicí nad údolím Hejtmánkovického (nebo rovněž Liščího) potoka, pod kostelem sv. Václava, přímo u parkoviště prodejny Penny Market.

Na vysokém skalním ostrohu sevřen&...

Ráj II.
Petrologie
Paleontologie
Geomorfologie

Ráj II.

Rozsáhlý skalní přírodní výchoz, v několika úpatních partiích i uměle upravený (zarovnaný) se nachází nad pravým břehem řeky Stěnavy v masívu Ráje, v blízkosti teplárny textilního závodu Veba v Broumově – Olivětíně. Přístup k lokalitě je po mostě pře...
Hynčický lom
Petrologie
Geologie

Hynčický lom

Bývalý kamenolom stavebního a štěrkového kamene se nachází při východním okraji obce Hynčice, asi 200 metrů na severovýchod od železničního mostu přes řeku Stěnavu. Až přes 20 metrů vysoké stěny lomu jsou v plném výškovém rozsahu souvislým odkryvem i...
Permská stěna
Geologie
Petrologie
Stratigrafie

Permská stěna

Více jak 200 metrů dlouhý a až 20 metrů vysoký skalní výchoz se nachází na pravém břehu řeky Stěnavy, v obci Hynčice. Nejzajímavější je jeho východní část. Nachází se bezprostředně při toku řeky nad nárazovým břehem, na svahu ostrohu vymezeného krátk...
Ve stržích
Geomorfologie

Ve stržích

Lokalita je zajímavá i ze svého geologického hlediska, hlavně ale svojí geomorfologií, neboť pravobřežní svah řeky Stěnavy se nad jejím údolím příkře zvedá a tvoří severní okraj hřebene Mlýnského vrchu (521,2 m). Samotná lokalita se nachází na samotn...
Alpská víska - lom
Petrologie
Geologie
Stratigrafie

Alpská víska - lom

Ukázkový odkryv permských sedimentů, ve svrchním dílu tvořený bazální částí trutnovského souvrství (saxon) nasedlého na denudačně narušený povrch spodního dílu odkryvu tvořeného červenými pískovci martinkovických vrstev. Tento odkryv se nachází v dne...
Heřmánkovické údolí
Geomorfologie
Petrologie
Geologie

Heřmánkovické údolí

V závěru Heřmánkovického údolí, hluboce zaříznutého do hřebenu Javořích hor se příkrou údolnicí táhne dlouhý soliflukční kamenný proud, který je svým rozsahem (délkou i objemem blokové a zemité akumulace) mimořádný i z hlediska celých Sudet.

Těles...

Mufloní skála
Petrologie
Geomorfologie

Mufloní skála

Skalní výchoz se nachází v Javořích horách tvořených permskými vulkanity, v jejich severozápadní části budované ryolitovými pyroklastiky: ignibrity a tufy.

Permské vulkanity je možno dělit do dvou hlavních skupin, na kyselé ho...

Vápenka - křižovatka
Paleontologie

Vápenka - křižovatka

Skalní odkryv křídových hornin poblíž křižovatky silnic Stárkov – Jívka – Česká Metuje v údolí Dřevíče v osadě Vápenka je starým dočasným lomem jen s malým odstupem severně od vozovky ve směru do České Metuje.

V profilu jsou v jeho nejnižš...

Bulty u Šléglu
Pedologie
Geomorfologie

Bulty u Šléglu

Bulty jsou zajímavým půdním tvarem, který se ve strojově udržované zemědělské půdě dnes vyskytuje již vzácně. Pod hrází rybníka Šlégl v katastru obce Křinice se bulty vyskytují ve skupině čítající více jak třicet 40-50 cm vysokých forem.

V intenzi...

Bohdašín - písník
Stratigrafie
Geologie

Bohdašín - písník

Opuštěný, silně zarostlý a zčásti jako skládka silničního materiálu využívaný lom v délce svého stěnového odkryvu poskytuje přehled o situaci sedimentů na rozhraní permu, triasu a křídy. Z toho důvodu jde o unikátní odkryv, neboť nejen doplňuje profi...
U Hadrovny
Paleontologie
Geologie

U Hadrovny

Lokalitu tvoří několik vzájemně oddělených odkryvů křídových hornin ve svahu nad náhonem jdoucím od Splachova po objekt tzv. Hadrovny, bývalého malého textilního závodu v údolí Ledhujky, asi 1 km jižně od centra Police nad Metují.

 V hluboce ...

Jetřichovský písník
Petrologie
Geologie

Jetřichovský písník

Lokalita je rozsáhlým odkryvem ložiska trisových pískovců, asi 1,5 km severně od Honského Špičáku (652,2 m), při silnici z horního konce obce Jetřichov do Teplic nad Metují. Písník oválného tvaru je momentálně těžen asi v ¼ plochy v severozápadním cí...
Za Königovou továrnou
Geomorfologie

Za Königovou továrnou

Až 6 metrů vysoké skalní sruby jsou na levém břehu říčky Ledhujky těsně před jejím zaústěním do řeky Metuje na severním okraji obce Velké Petrovice. Tyto skalní sruby jsou přírodní, lidskou činností minimálně narušené výchozy slínovcových skal vystup...
Lom v Hlavňově
Geologie

Lom v Hlavňově

Opuštěný pískovcový lom v minulosti používaný i jako pískovna JZD Hvězda se nachází nad západní částí zástavby (nad nejhořejšími chalupami) obce Hlavňov, v severovýchodním příkrém svahu Klůčku (613,6 m), vázaném na linii Bělského zlomu. Ve stěnách lo...
Stěnavský břeh
Geomorfologie
Petrologie

Stěnavský břeh

Několik set metrů dlouhý a až 10 metrů vysoký přírodní výchoz převážně červeně zbarvených permských hornin v pravém nárazovém břehu řeky Stěnavy v jejím úseku od lávky při západním okraji zástavby Meziměstí v protiproudním směru k česko-polské hranic...
Rožmitálský úvoz
Petrologie
Geologie

Rožmitálský úvoz

Více jak 100 metrů dlouhý a do 4 metrů vysoký odkryv kontaktu různých permských hornin v severním příkřejším břehu krátké erozní úžlabiny, která vyúsťuje do údolí Rožmitálského (jinak také Černého) potoka. Tento terénní útvar se nachází asi 1 km od k...
Lom Pasa
Petrologie
Geologie

Lom Pasa

V odkryvu ve stěnách lomu (především v západní části s nejvyšší stěnou odkryvu) je přehledně dokumentována sedimentace růžových až načervenalých triasových pískovců střídavě v jemných písčitých a nebo hrubších arkózních strukturách čočkovitého nebo k...
Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály
Geomorfologie
Geologie
Hydrogeologie

Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály

Adršpašsko-teplické skály byly prohlášeny za chráněné území již v roce 1933. V současnosti jsou národní přírodní rezervací o rozloze 1 713 ha.

Říše skal a soutěsek jednoho z největších ostrovů skalní divočiny v s...

Ostaš - stůl s knihou pověstí uprostřed broumovské světnice
Geomorfologie
Geologie

Ostaš - stůl s knihou pověstí uprostřed broumovské světnice

Mnozí začnou svoji cestu po Broumovsku v jeho středu - na Ostaši. Svými sedmi sty metry to není hora nejvyšší. Skály zde nejsou neproniknutelné, rokle nejsou nejhlubší. Přesto přitáhne pozornost každého nově příchozího jako pevný stůl uprostřed světn...
Samaritánka
Hydrogeologie

Samaritánka

Na jižním úbočí pověstmi opředené stolové hory Ostaš, v srdci vodonosné Polické křídové pánve, najdeme nad lesní cestou sestupný, vrstevní pramen v suťovém poli mezi mohutnými pískovcovými balvany, které vznikají postupným řícením okrajových skal. <...
Pramen U Vavřenů
Hydrogeologie

Pramen U Vavřenů

Mohutný vrstevní pramen pod vrchem Končina (543 m. n. m.) ústí při jeho úpatí na severním konci Velkého Dřevíče - jako potok vytékající přímo ze svahu.

Mohutný vrstevní pramen pod vrchem Končina (543 m. n. m.) ústí při ...

Pod Jírovou horou
Paleontologie

Pod Jírovou horou

V opuštěném a částečně zarostlém lůmku v arkózovitých pískovcích, místy až slepencích, odolovského souvrství je možné vidět zachovalý zbytek kmene araukaritu o průměru cca 30 cm in situ, to jest v hornině na původním místě.

V opuštěné...

Průrva Chvalečského potoka
Geomorfologie
Petrologie

Průrva Chvalečského potoka

Necelých 700 m východně od rozcestí silnic v Petříkovicích nad přejezdem železniční tratě se na pravé straně prudkého svahu rokle Chvalečského potoka vypíná 15 m vysoká izolovaná skála.

Necelých 700 m východně od rozcestí siln...

Pseudosopka u Šonova
Geologie
Petrologie

Pseudosopka u Šonova

Zalesněný vrch Homole, tyčící se nad obcí Šonov, je známý jako "Šonovská sopka" díky mlžnému oparu nad vrcholovou jámou, způsobeným v mrazivém zimním období únikem teplého vzduchu z blokových sutí šonovských andezitoidů.

Zalesněný...

Poslední lom
Paleontologie
Petrologie
Hydrogeologie

Poslední lom

Ještě před několika lety byl v Posledním lomu v Libné blokovou těžbou příležitostně těžen žlutavě okrový až světle hnědý jemnozrnný glaukonitický pískovec s limonitovým tmelem a hojnými křídovými zkamenělinami.

Asi 3 km severozápadně od kos...

Malé Svatoňovice - bunkr
Stratigrafie
Petrologie

Malé Svatoňovice - bunkr

Tektonický styk pestře zbarvených prvohorních sedimentů trutnovského souvrství permu (východní část výchozu) s šedě zbarvenými druhohorními uloženinami korycanského souvrství cenomanu české křídové pánve. Vrstvy hornin jsou vztyčeny v důsledky přesmy...
Lom Vižňov - ignimbrity
Petrologie

Lom Vižňov - ignimbrity

Rozsáhlé výchozy specifických vulkanických hornin západní části Javořích hor - ignimbritů vižňovského typu si můžete prohlédnout v nejsevernějším okraji Broumovského výběžku v dávno opuštěném lomu v úbočí asi 600 m severně od posledních chalup obce V...
Měděný důl Bohumír v Jívce
Hornictví
Mineralogie
Geologie

Měděný důl Bohumír v Jívce

V okolí obce Jívka byly na výchozech vrstev permokarbonských sedimentárních hornin odkryty v 19. století kromě radvanických černouhelných slojí také tři sloje s měděným zrudněním, představeným minerály chalkozín, bornit, covellin, a doprovázeným seku...
Hornický skanzen Důl Jan Šverma v Žacléři
Hornictví
Paleontologie
Geologie

Hornický skanzen Důl Jan Šverma v Žacléři

Areál dolu Jan Šverma, nacházející se něco přes 2 km severovýchodně od centra Žacléře, je poslední dochovalou památkou na hlubinné uhelné hornictví ve východních Čechách, které je písemně dokumentováno již od 16. století.

Areál dolu Jan &Sc...

Důl Vilemína ve Žďárkách
Hornictví
Paleontologie
Hydrogeologie

Důl Vilemína ve Žďárkách

Bývalý uhelný důl, opuštěný od dvacátých let minulého století, nalezneme na samé hranici s Polskem v horní části údolí Strouženského potoka asi 1 km východně od severního konce obce Žďárky.

Bývalý uhelný důl, opuštěn&ya...

Rožmitál - lomy
Mineralogie
Petrologie
Geologie

Rožmitál - lomy

Lokalita se rozprostírá na severním konci obce Rožmitál, po obou březích horního toku Černého potoka při jižním úpatí centrální části Javořích hor. Představuje soubor několika opuštěných lomů (nejvýznamějším je Starý lom Homole) a jednoho lomu v prov...
Liščí kameny
Geologie
Petrologie
Geomorfologie

Liščí kameny

Působivé skalní defilé, tvořené až 20 metrů vysokými stěnami bazaltandezitových láv, naleznete asi 700 m východně od centra Prkenného Dolu ve svahu, spadajícím k severovýchodu od kóty 582 do údolí Křenovského potoka.

Asi 15 minut chůze po neznačen...

Teplice nad Metují - Jezírko
Hydrogeologie

Teplice nad Metují - Jezírko

Silné pramenní vývěry na křížení Polického a Skalského zlomu, v intravilánu obecní části Dolní Teplice, představují přirozené odvodnění severní části Polické pánve.

Silné pramenní vývěry na křížení Polické...

Broumovské stěny
Geomorfologie
Geologie
Petrologie

Broumovské stěny

Severovýchodní část vnější pískovcové kuesty Polické křídové pánve tvoří lesnatý hřeben Broumovských stěn, rozbrázděný nespočetnými labyrinty skalních měst a hlubokých pískovcových roklí.

12 km dlouhý pás Broumovských stěn, př...

Kamenec
Petrologie
Geologie
Geomorfologie

Kamenec

Lokalita Kamenec, asi kilometr severovýchodně od křižovatky u kostela v centru obce Šonov, představuje nejvýraznější výchoz "melafyrů" v Javořích horách.

Asi kilometr severovýchodně od křižovatky u kostela v centru obce &Scar...

Kočičí skály
Geomorfologie
Geologie
Petrologie

Kočičí skály

Nedaleko od stolového vrchu Ostaš, vlastně na jeho severovýchodním úbočí, se nachází další menší skalní město Kočičí skály, označované někdy jako Dolní Labyrint či Dolní Ostaš.

Nedaleko od stolového vrchu Ostaš, vlastně na jeho sever...

Vysoká skála
Petrologie
Geomorfologie

Vysoká skála

Od severního konce obce Šonov se směrem k severovýchodu zvedá táhlý ostrý zalesněný boční hřeben Javořích hor, nazývaný Vysoká skála. Je tvořený charakteristickými horninami zdejšího permského vulkanismu - především tufy a ignimbrity.

Od severn&ia...

Lom Libeč
Petrologie
Geologie
Mineralogie

Lom Libeč

Lokalita představuje poměrně rozsáhlý starý lom, rozkládající se asi 250 m severovýchodně od křížení železniční trati Poříčí-Bernartice se silnicí z Nových Voletin na Zlatou Olešnici. Jedná se o opuštěný, částečně zatopený lom v olivínických bazaltec...
Velký lom na Mlýnském vrchu
Petrologie
Stratigrafie
Geologie

Velký lom na Mlýnském vrchu

Asi 3,5 km severozápadně od centra Broumova se zvedá výrazná vyvýšenina Mlýnského vrchu, a necelých 500 metrů západně od jeho plochého vrcholu (521 m n.m.) můžete ve skrytu vzrostlého smíšeného porostu nalézt starý opuštěný jámový lom v horninách oli...
Žaltmanské arkózy v údolí Jíveckého potoka
Petrologie
Geomorfologie
Paleontologie

Žaltmanské arkózy v údolí Jíveckého potoka

Zalesněný skalnatý hřeben, stoupavě se táhnoucí jihovýchodním směrem v délce více než 300 m z údolí Jíveckého potoka, necelý 1 km jihovýchodně od osady Jívka II, je tvořený arkózovými pískovci a slepenci jíveckých vrstev odolovského souvrství z obdob...
Artéský pramen Julinka
Hydrogeologie
Paleontologie

Artéský pramen Julinka

Prameník pitné vody „Julinka“ se nachází přímo uprostřed Masarykova náměstí v centru Police nad Metují. Trvale prýštící proud je napájený 70 metrů hlubokým artéským vrtem ze svrchní zvodně Polické křídové pánve.

Prameník v původn&iacut...

U mašinky
Hornictví

U mašinky

Malá hornická expozice pod širým nebem Vás seznámí s historickou i současnou důlní technikou, používanou na uhelném dole Zdeněk Nejedlý - štola IDA v Malých Svatoňovicích v době jeho provozu.

V terénní expozici, umístěné...

Lom Božanov
Petrologie
Geologie

Lom Božanov

Ložisko božanovského pískovce je částí středně turonského souvrství na okraji hejšovinské oblasti české křídové pánve. Božanovský (dříve též nazývaný broumovský) pískovec se láme v etážovém lomu v lese na severovýchodním svahu kóty 715,8 Lopota v kue...
Geologická expozice Žacléř
Geologie
Petrologie

Geologická expozice Žacléř

Exteriérová expozice, vybudovaná za pomoci starších žáků v parku před budovou ZŠ v Žacléři, nabízí seznámení s geologickou stavbou a hlavními typy hornin oblasti Žacléřska. Na 9 stanovištích s textovými tabulemi si návštěvník může prohlédnout velké v...
Geologický koutek - Polická křídová pánev
Geologie
Hydrogeologie
Petrologie

Geologický koutek - Polická křídová pánev

Nevšední geologický koutek je vybudován jako exteriérová expozice v parčíku v ulici Na Babí nedaleko Komenského náměstí v Polici nad Metují. Jsou zde představeny horniny a zkameněliny nejen z Polické křídové pánve, ale také z Jestřebích hor, Broumovs...
Expozice Geopark Vnitrosudetská pánev Vižňov
Geologie
Petrologie

Expozice Geopark Vnitrosudetská pánev Vižňov

Geologická expozice pod širým nebem se nachází na prostranství vedle místního kostela sv. Anny, postaveného stavitelem Kyliánem Ignácem Dientzenhoferem v letech 1724-1728, a patřícího do unikátního souboru architektonických barokních památek – tzv. b...
Důl Jiří (George Schacht)
Hornictví

Důl Jiří (George Schacht)

Vzpomínku na dlouholetou těžbu černého uhlí v regionu Žacléřska představuje technická památka na Jiřím kopci – šachetní budova s těžní věží jámy Jiří. Důl Jiří byl provozován na přelomu 18. a 19. století a jáma byla vyztužena do hloubky 132 metrů.
Minerální prameny Hronovka a Regnerka
Hydrogeologie

Minerální prameny Hronovka a Regnerka

Dva minerální prameny, vyvěrající v parku Aloise Jiráska v severní části města Hronov.

Prameny Hronovka a Regnerka byly navrtány v r.1943 v blízkosti přirozeného vývěru minerální vody na n&aacut...

Žaltman
Petrologie
Geomorfologie

Žaltman

Lokalita se rozkládá asi 2 km severně od Malých Svatoňovic na hřebenu nejvyššího bodu Jestřebích hor - Žaltman se dvěma vrcholy. Celá lokalita patří stratigraficky ke komplexu žaltmanských arkóz ve spodní části jíveckých vrstev odolovského souvrství ...
Suchodolská Niagára
Hydrogeologie
Geomorfologie

Suchodolská Niagára

Nejsnáze přístupný a též nejznámější vodopád pískovcových roklí Polických stěn, a vlastně i celého území Broumovských stěn, se ukrývá mezi zalesněnými skalami horního toku potoka Ledhujky.

Nejsnáze přístupný a též nejzn...

Dědičná štola Kateřina
Hornictví
Hydrogeologie

Dědičná štola Kateřina

Dědičná štola Kateřina byla založena koncem 30. let 19. století jako „hluboká“ (nejníže položená) či „nová“ (k odlišení od těch starších). Krátce po smrti Kateřiny Vilemíny Zaháňské (1781 – 1839) získala jméno náchodské kněžny k uctění její památky. ...
Lom Královec
Petrologie
Geologie

Lom Královec

Lom Královec se nachází 2 km jihovýchodně od obce Královec v západním úbočí výrazného geomorfologického útvaru Vraních hor, v bezprostřední blízkosti státní hranice s Polskem.

Lom Královec se nachází 2 km jihovýchodně o...

Hraniční hřbet
Geomorfologie
Geologie

Hraniční hřbet

Hraniční hřbet představuje typickou vnější kuestu severozápadního okraje Polické křídové pánve. Česko-polská hranice zde probíhá přímo po hraně této ukloněné pískovcové plošiny s výškou okrajových skalních stěn až 10 metrů.

Hraniční hřbet p...

Hoprich
Paleontologie
Petrologie

Hoprich

Lokalitu tvoří pravý nárazový břeh řeky Stěnavy a defilé výchozů od lávky přes řeku pod kostelem až po most u školy v Otovicích. Říční erozní činnost zde obnažila svrchní olivětínské vrstvy broumovského souvrství ve facii walchiových lupků (prachovce...
Čížkovy kameny
Geomorfologie
Petrologie
Geologie

Čížkovy kameny

Lokalita Čížkovy kameny (původně nazývané Kozí kameny) představují zalesněný skalní hřeben východně od Trutnova. Hřeben má dva vrcholy, neoficiálně označované jako Severní Čížkovy kameny (632 m n.m.) a Jižní Čížkovy kameny (615 m n.m.).

Lokalita Č...

Borek
Petrologie
Geologie

Borek

Malý starý opuštěný lom v typických rezavě hnědých karbonských horninách s výrazně odlišnou zrnitostí obnažených vrstev můžete objevit v nejvýchodnějším cípu Jestřebích hor, 1 km severovýchodně od centra obce Žďárky nedaleko Hronova.

Malý s...

Rudný vrch
Petrologie
Geologie

Rudný vrch

Výrazný boční hřeben jihovýchodní části Javořích hor s četnými drobnými výchozy černošedých bazaltandezitových láv.

Výrazný zalesněný boční hřeben jihovýchodní části Javořích hor je tvořen pe...

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Akce na Broumovsku

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 
Dialog Café: Návrat sokola krále
16.8. 2018

Čtvrtek 16. srpna 2018, od 18 hodin Sál Kreslírna / Klášter Broumov Sokol – nejrychlejší organismus pl...
Více informací

Komentovaná prohlídka historického centra Broumova
27.7. 2018

Pátek 27. červenec 2018 13:00 - 15:00 Přijďte si prohlédnout historické centrum města Broumova a poslechnout...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...