Hejda

  • Geomorfologie

Podloží: Křída
Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
Katastrální území: Lachov
Obec: Teplice nad Metují
GPS: 50°34’22.260”N, 16°11’57.480”E

V krajině výrazný stolový pahorek Hejdy společně se sousedními vrchy Ostaš a Kočičí skály se nachází ve středu Polické pánve. Seskupení těchto původně souvislých masívů je dnes rozděleno geologickými zlomy s výškovými poklesy a výzdvihy s rozdílem až 100 výškových metrů. Hejda je od Ostaše i Kočičích skal oddělena hluboce zahloubeným údolím potoka Klučánka, který je levobřežním přítokem řeky Metuje.

Hejda je ukloněnou pískovcovou strukturní plošinou ve vrcholové partii tvořenou kvádrovými pískovci, v podloží méně propustnými slínovci a jílovci, v obou případech mořskými sedimenty svrchní křídy turonského až koniackého stáří. Masív má nepravidelný půdorys o rozměrech zhruba 0,8 x 0,7 km. Pískovcová souvrství jsou mírně ukloněna k jihozápadu s relativním výškovým rozdílem mezi úpatím a vrcholem zhruba 80 metrů. Vrcholová plošina sestává ze dvou odlišných částí oddělených výraznou Zlomovou roklí. Nejvyšší bod pahorku s výškou 625,8 m n.m. se nachází v západní, méně skalnaté části plošiny. Východní část plošiny je naopak silně rozčleněna hlubokými roklemi a hustou sítí skalních soutěsek a rozsedlin, takže terén zde má charakter skalního města s výškou skalních stěn, pilířů a věží i přes 30 metrů. Spád všech roklí (Zlomová, Stará, Nová ad.) a odvodnění celé vrcholové plošiny směřuje k jihu do údolí Klučánky. Ve svahu nade dnem tohoto údolí se rovněž nachází zóna silných úpatních pramenů, vyvěrajících skrze akumulaci zvětralinového pláště ve výškové úrovni podložních slínovců a jílovců. Okraj vrcholové plošiny je tvořen téměř souvislým okrajovým skalním srubem, i přes 20 metrů vysokým. Kolmé skalní okraje vrcholové plošiny jsou po celém obvodu lemovány rozsáhlou svažitou úpatní haldou, tvořenou zřícenými pískovcovými bloky, balvany i drobnějšími zvětralinami.

Skalnatý obvod vrcholové plošiny a celá plocha její východní části se silně rozčleněným skalním terénem jsou pestře modelovány širokou škálou makro-, mezo- i mikroforem pískovcového pseudokrasového reliéfu včetně výskytu bohatých podzemních jevů, především rozsedlinových a suťových jeskyní. Speleologický výzkum probíhající zde již eviduje 27 jeskyní menších až středních rozměrů. Speleologická a karsologická důležitost Hejdy spočívá v překvapivě bohatém výskytu kořenových struktur (kořenových stalagmitů, stalagnátů a dalších forem) této unikátní biogenní výplně zdejších podzemních prostor.

Hustě zalesněná Hejda je z větší části kryta smrkovou monokulturou, ale v částech s výrazným skalním reliéfem se vyskytují vysoce hodnotné a původní zbytky přirozeného reliktního boru.

Přes masív Hejdy nevedou žádné turistické stezky, pouze při severním a východním úpatí prochází žlutě značená turistická cesta z Teplic nad Metují do údolí Klučánky a při jižním úpatí červeně značená cesta vedoucí z východního úpatí Ostaše (parkoviště aut) přes Klučánku do Dědova.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří Kopecký
Foto: Oldřich JenkaZpět na seznam geologických lokalit >

V malé pseudokrasové jeskyni zvané Horní sluj se pod dlouhou stropní skapovou římsou nachází lineární skupina pěti kořenových stalagmitů. Lokalita je zařazena do dlouhodobého monitoringu biospeleologické problematiky kořenových struktur.<br />

V malé pseudokrasové jeskyni zvané Horní sluj se pod dlouhou stropní skapovou římsou nachází lineární skupina pěti kořenových stalagmitů. Lokalita je zařazena do dlouhodobého monitoringu biospeleologické problematiky kořenových struktur.

Pohled na Hejdu od východu (v popředí silnice Pěkov – Lachov) s členitým skalním srubem v okraji vrcholové pískovcové strukturní plošiny a úpatním svahem zvětralinového pláště tvořeného gravitačně sesutým materiálem.<br />

Pohled na Hejdu od východu (v popředí silnice Pěkov – Lachov) s členitým skalním srubem v okraji vrcholové pískovcové strukturní plošiny a úpatním svahem zvětralinového pláště tvořeného gravitačně sesutým materiálem.

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

ArtCafé open air - KAREL PLÍHAL - Pod dubem
17.8. 2018

Pátek 17.8.2018 od 20:00 Klášterní zahrada, Klášter Broumov   Jediný letní koncer...
Více informací

Okolo Broumova
19.8. 2017

Nové: fotky ze závodu 2017 1/2 maraton skvělého cyklistického závodu pro jednotli...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...