Na Splachově

  • Paleontologie
  • Geomorfologie
  • Petrologie

Podloží: Křída
Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
Katastrální území: Police nad Metují
Obec: Police nad Metují
GPS: 50°32'4.796"N, 16°13'37.165"E (zobrazit na mapě)

Polický zlom probíhající středem Polické vrchoviny ve směru SZ-JV, výrazně odděluje pásmo obvodových kuest od centrální opukové strukturní plošiny. Do jejího plochého povrchu je v tektonicky narušené zóně hluboce zaříznuté údolí říčky Ledhujky, v jehož svazích se nachází řada přírodních i umělých odkryvů těchto křídových hornin. Odkryv Na Splachově v samotném počátku údolí jihozápadně od města Police nad Metují vznikl na pravé (severní) straně údolí při rekonstrukci údolní komunikace zářezem do hornin ve svahu Strážnice (také Starého parku). Zářez vytvořil kolmý skalní odkryv místy vysoký až 4 metry. Umělý odkryv byl začistěn podle ploch puklin kvádrovcového rozpadu, takže skalní pilíře vystupují v pilovitém půdorysu. Tato situace umožňuje přehled o tektonickém uspořádání puklin a postupu rozvětrávání na vrstevních spárách i puklinách.

Úpatní část odkryvu je tvořena vrstvou písčitého vápence o mocnosti až 1,5 metru. Nad nimi vystupuje přibližně 1metr mocná poloha vápnitých pískovců s čočkami i protaženými vložkami písčitých vápenců o mocnosti až 0,3 metru. V nadloží až k samotnému vrcholu skalní stěny vystupuje poloha znatelně vrstevnatých pískovců.

Především ve střední vrstvě vápnitých pískovců s čočkami se nejvíce projevuje selektivní zvětrávání této horniny. A nejčastěji při čočkách písčitých vápenců na husté frekvenci svislých puklin pak vzniká lineární soustava vypreparovaných sloupků v podobě kuželek či přesýpacích hodin. Tuto geologickou a geomorfologickou zajímavost, známou také z několika dalších zdejších opukových výchozů, ještě doplňují nálezy (poměrně běžné) zkamenělin křídových mořských živočichů.

Dobrá dostupnost a přehlednost odkryvu činí tuto lokalitu velmi vhodnou pro exkurzní využívání, případně i petrologický a paleontologický sběr nebo i geomorfologickou dokumentaci.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří Kopecký
Foto: Oldřich Jenka, Stanislav Stařík

Další informace:
http://lokality.geology.cz/1528Zpět na seznam geologických lokalit >

Celkový pohled na skalní odkryv při silnici pod svahem zalesněné Strážnice.<br />

Celkový pohled na skalní odkryv při silnici pod svahem zalesněné Strážnice.

Detail umělého skalního odkryvu poskytuje informaci a přehled o struktuře křídové horniny v hlubší i připovrchové zvětralé zóně a frekvenci i směru svislých puklin kvádrovcového rozpadu masívu.<br />

Detail umělého skalního odkryvu poskytuje informaci a přehled o struktuře křídové horniny v hlubší i připovrchové zvětralé zóně a frekvenci i směru svislých puklin kvádrovcového rozpadu masívu.

Čočka šedého písčitého vápence s projevy vzniku skalních sloupků vlivem selektivního chemického zvětrávání.<br />

Čočka šedého písčitého vápence s projevy vzniku skalních sloupků vlivem selektivního chemického zvětrávání.

Kvádrovitě odlučné písčité slínovce až vápenaté pískovce s hustým systémem puklin ve třech rovinách jsou typickou ukázkou vodonosných struktur křídových uloženin Polické pánve.<br />

Kvádrovitě odlučné písčité slínovce až vápenaté pískovce s hustým systémem puklin ve třech rovinách jsou typickou ukázkou vodonosných struktur křídových uloženin Polické pánve.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Akce na Broumovsku

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 
Dialog Café: Návrat sokola krále
16.8. 2018

Čtvrtek 16. srpna 2018, od 18 hodin Sál Kreslírna / Klášter Broumov Sokol – nejrychlejší organismus pl...
Více informací

Komentovaná prohlídka historického centra Broumova
27.7. 2018

Pátek 27. červenec 2018 13:00 - 15:00 Přijďte si prohlédnout historické centrum města Broumova a poslechnout...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...