Dědek

  • Paleontologie
  • Hydrogeologie
  • Geomorfologie

Podloží: Křída
Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
Katastrální území: Velké Petrovice
Obec: Velké Petrovice
GPS: 50°31'3.884"N, 16°12'38.988"E (zobrazit na mapě)

Skalní defilé na východě začíná výrazným, v základně širokým skalním srubem přímo u jižního portálu železničního tunelu procházejícího pod obcí (trať Choceň – Meziměstí). Dále pak pokračuje k západu řadou dalších skalních srubů, skalních pilířů i izolovaných skalních věží. Jejich výrazně členitý povrch je při různé odolnosti jednotlivých opukových vrstev přetvořen pseudokrasovou modelací do prostřídaných vystupujících i vhloubených forem. Tato modelace je vázaná jak na horizontální vrstevnatost opuk, tak na svisle probíhající pukliny kvádrovcového rozpadu masívu. Erozní a korozní rozšiřování těchto svislých puklin je nejvýraznějším morfologickým činitelem dělícím původně souvislé skalní defilé na jednotlivé skalní útvary. Rozsáhlý přirozený skalní výchoz křídových opuk je vázaný na tektonicky vymezený jižní okraj výškově upadajícího ostrohu strukturní plošiny, na jehož hřbetu se nachází zástavba obce Velké Petrovice. Výchoz se táhne zhruba ve směru západ – východ s jižní expozicí čelních stěn a stoupající úrovní úpatí skalních výchozů od východu k západu. Zatím co východní část výchozu v podobě skalních srubů a skalních věží se nachází nad údolním dnem řeky Metuje, západní část srubů se nachází v příkře upadající strži sevřené svahy z obou stran. Také i strž udržuje směr západ – východ.

Rozvětralý a z povrchu stěn skalních srubů odpadlý horninový materiál tvoří úpatní akumulace balvanů i drobnějšího materiálu. V těchto akumulacích se vlivem specifického mikroklimatu daného zdejší jižní expozicí nacházejí druhotně vytvářené vápnité bradavičnaté povlaky na balvanité suti, případně i jako volné vápnité konkrece. V horninovém profilu prostřídávaných slínovců, prachovců a spongilitických pískovců křídového období středního turonu se rovněž nacházejí fosílie, většinou úlomkovité zbytky mořských živočichů i fukoidy, které jsou stopami po aktivitách obyvatel mořského dna. Geologicky i paleontologicky zajímavá křídová lokalita je snadněji přístupná jen v její východní části, při úpatí příkrého svahu krytého volnou kamenitou sutí. 

Atraktivita lokality vyniká ovšem především v zimním mrazivém období, a to z hydrogeologického pohledu. V tu dobu většinu strmých skalních rozsedlin mezi opukovými sruby a věžemi zaplňují vysoké ledopády, které dokládají četnost a vydatnost puklinových pramenních vývěrů jižního okraje centrální části Polické křídové pánve. Vývěry jsou patrné jak ve vrcholových partiích skalnatého úbočí, tak i u jeho paty ve formě částečně upravené studánky. V neolistěném vzrostlém listnatém porostu pak máte také možnost výrazně lepší prohlídky celého úbočního skalního defilé. 

 

Z archivního materiálu vypracovali: Jiří Kopecký, Stanislav Stařík
Foto: Oldřich Jenka, Stanislav Stařík

Další informace:
http://lokality.geology.cz/1504Zpět na seznam geologických lokalit >

Západně od jižního portálu polického železničního tunelu se tyčí vysoká stěna prvního ze skalních srubů, které tvoří lokalitu Dědek.<br />

Západně od jižního portálu polického železničního tunelu se tyčí vysoká stěna prvního ze skalních srubů, které tvoří lokalitu Dědek.

Řada skalních srubů a věží směrem k západu nastoupává svahem až do příkrého erozního závěru rokle místně zvané Dědek. Od toho pramení i pojmenování geologické lokality.<br />

Řada skalních srubů a věží směrem k západu nastoupává svahem až do příkrého erozního závěru rokle místně zvané Dědek. Od toho pramení i pojmenování geologické lokality.

V mrazivém počasí se některé stěny téměř po celé výšce pokryjí ledem z pramenních vývěrů v horních partiích skalnatého úbočí.<br />

V mrazivém počasí se některé stěny téměř po celé výšce pokryjí ledem z pramenních vývěrů v horních partiích skalnatého úbočí.

Mohutnými ledopády je vyplněna většina strmých rozsedlin mezi skalními sruby.<br />

Mohutnými ledopády je vyplněna většina strmých rozsedlin mezi skalními sruby.

Ledové kaskády svým zimním kouzlem romanticky doplňují vzhled slínovcových skalních věží a pilířů.<br />

Ledové kaskády svým zimním kouzlem romanticky doplňují vzhled slínovcových skalních věží a pilířů.

Zimní období je nejen z hlediska obnaženosti a přehlednosti pro návštěvu a prohlídku lokality Dědek vhodnější a nepochybně zajímavější.<br />

Zimní období je nejen z hlediska obnaženosti a přehlednosti pro návštěvu a prohlídku lokality Dědek vhodnější a nepochybně zajímavější.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Akce na Broumovsku

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 
Dialog Café: Návrat sokola krále
16.8. 2018

Čtvrtek 16. srpna 2018, od 18 hodin Sál Kreslírna / Klášter Broumov Sokol – nejrychlejší organismus pl...
Více informací

Komentovaná prohlídka historického centra Broumova
27.7. 2018

Pátek 27. červenec 2018 13:00 - 15:00 Přijďte si prohlédnout historické centrum města Broumova a poslechnout...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...